Téma: Cenné papíry

Cenné papíry

Ilustrace: Cenné papíry

Cenný papír je listina či listinu nahrazující záznam, který obsahuje soukromé právo a který je bezprostředním nositelem práva. Představuje dokument, s nímž je svázána určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch.

Společnost nebo jiný subjekt, který vydává (emituje) cenné papíry, se nazývá emitent.

Cenné papíry ztělesňují právo svého majitele nejčastěji vůči tomu, kdo cenný papír vydal. (např. právo na výnos, hlasovací právo na valné hromadě apod.).

Mohou mít podobu listiny, tzv. listinného cenného papíru nebo elektronického záznamu, tzv. zaknihovaného cenného papíru.

Cenným papírem jsou: akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, směnky, šeky, investiční kupóny, kupóny, cestovní šeky, náložné listy včetně konosamentů a skladištní listy. Zákon dále uvádí, že cennými papíry jsou i jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášené zvláštními zákony. Rozlišují se tři formy cenných papírů: na doručitele (na majitele), na jméno a na řad.

Česko: podle českých zákonů je výčet cenných papírů konečný. Jsou jimi akcie, zatímní listy, poukázky na akcie, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, kupóny, opční listy, směnky, šeky, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy.

Forma cenných papírů v ČR

Na doručitele
(= na majitele dle Obch. zák.)
Cenné papíry na doručitele jsou neomezeně převoditelné, a to pouhým předáním (tzv. tradicí).
Na řad
(orderpapíry = na jméno podle Obch. zák.)
Cenné papíry na řád se nemusí nijak odlišovat od cenných papírů na jméno (viz níže), také alespoň zprostředkovaně obsahují jméno 1. nabyvatele, rozhodující je tedy, co o jejich formě říká zákon; k převodu je třeba rubopis (tzv. indosament) + předání (tradice) + smlouva (avšak ta nemusí být písemná, takže v praxi postačuje indosament a tradice).
Na jméno
(rektapapíry, au nom papíry)
Pro cenné papíry na jméno je typické, že obsahují jméno 1. oprávněného ve svém textu a převádějí se písemnou smlouvou + předáním (tradicí).