V případě duplicitně vyplacené mzdy se na straně zaměstnance jedná o bezdůvodné obohacení, což je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu. Byla-li již v souladu s pracovní smlouvou za vykonanou práci vyplacena v řádném termínu mzda /příp. plat/ a následně za totéž období vyplacena mzda/plat / duplicitně, jedná se o plnění bez právního důvodu. Kdo se na úkor jiného obohatí, musí obohacení vydat, a to v plném rozsahu.

I v pracovně právních vztazích platí, že zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k bezdůvodnému obohacení a v případě, že takové bezdůvodné obohacení získá, je povinen jej vydat.

Uvedeného bezdůvodného obohacení jste si dle vašeho vyjádření v dotazu vědoma, nesrovnalost je v době získání uváděného bezdůvodného obohacení, datum duplicitní platby zjistíte snadno dle výpisu z účtu (dle znění dotazu předpokládám, že se jednalo o zaslání platby na váš účet). Jelikož se jednalo zjevně o omyl zaměstnavatele, bylo by možné žádat po něm náhradu nákladů souvisejících s převodem duplicitní platby zpět na účet zaměstnavatele.

Pokud jde o vrácení předmětné částky ve splátkách, je možné se se zaměstnavatelem na takovém způsobu domluvit, vždy je však nutná dohoda, která závisí na vůli obou stran, na vaší straně se rozhodně nejedná o nárok na placení ve splátkách.

Související