Druhou klíčovou fází Reflectu je tzv. akční plánování. Týmy pracují se souhrnnými výsledky svých odpovědí a následně samy navrhují a realizují aktivity, které pomáhají oblasti se slabými výsledky v průběhu celého roku zlepšovat podle vlastní představy.

Zapojení zaměstnanců

Podobné průzkumy probíhají v řadě společností, většinou jsou známy jako průzkumy spokojenosti. My se ale snažíme jít o krok dál. Nezajímá nás pouze, jestli jsou zaměstnanci v práci spokojení, ale i to, co si myslí o jednotlivých aspektech své práce a co jsou i oni sami připraveni firmě přinášet. Souhrnně se tomu říká, jak jsou zapojení (anglicky engagement).
Dotazník Reflectu obsahuje 35 otázek rozdělených do pěti oblastí - Můj manažer, Má práce a rozvoj, Náš top management, Atmosféra a Zapojení. Zaměstnanci tedy hodnotí své pracovní prostředí (v nejširším slova smyslu) – svého přímého nadřízeného (jde o nejrozsáhlejší oblast), možnosti pro svůj rozvoj, svou důvěru v top management, hodnotí atmosféru v týmu, spolupráci s kolegy, vztah firmy k zákazníkům a svůj vztah ke společnosti samotné.

On-line forma

Průzkum probíhá on-line formou na zabezpečených internetových stránkách. Každý zaměstnanec dostane před zahájením průzkumu emailem unikátní odkaz do dotazníku, který může vyplnit kdykoli během tří týdnů – i z domova. Důvěrnost a anonymitu odpovědí garantuje externí průzkumná agentura, která Reflect realizuje. Výsledky jsou k dispozici rovněž na internetu v elektronické podobě.
On-line forma navíc zaměstnancům umožňuje průběžně sledovat účast jednotlivých divizí. V případě potřeby jim tedy můžeme připomenout možnost říct svůj názor.

Výsledkové reporty

Průzkumná agentura generuje po zpracování odpovědí každému manažerovi vlastní report s výsledky, který má pak kdykoliv k dispozici prostřednictvím speciální internetové aplikace. V zájmu zajištění anonymity odpovědí jednotlivých zaměstnanců se však používá tzv. pravidlo „5“, které znemožňuje, aby vznikl samostatný report na základě méně než pěti dotazníků.
Zmíněné unikátní odkazy umožňují zpracování odpovědí z různých demografických hledisek a různých úrovní podle organizační struktury, mapování změn názorů v čase.
V reportu jsou vždy uvedeny zvlášť výsledky odpovědí přímých podřízených a zvlášť celého týmu, který pod dotyčného manažera spadá. Manažeři na vyšších úrovních pak mají v aplikaci přístup k výsledkům všech podřízených týmů. Mají proto možnost znát atmosféru a názory i nepřímo podřízených zaměstnanců. Kromě toho mají k dispozici praktickou pomůcku - matici, která rozděluje výsledky podle jejich vlivu na zapojenost zaměstnanců. Tým se tedy může věnovat nejdřív oblastem, které měly slabší výsledky, ale zároveň jsou nejdůležitější z hlediska jejich zapojení.
Všichni zaměstnanci pak mají k dispozici reporty s výsledky společnosti a své divize. S týmovými reporty je seznamují jejich nadřízení.
Výsledky všech uplynulých ročníků jsou zaměstnancům k dispozici v internetové aplikaci, do níž si každý sám definuje přístupové údaje při původní registraci. Nejvíce využívanou formou je zpráva v podobě strukturované powerpointové prezentace.

Práce s výsledky – tzv. akční plánování

Následuje další klíčová fáze Reflectu - práce s výsledky. Manažeři se scházejí se svými týmy, procházejí zprávy, diskutují společně o výsledcích. Nesoustředí se jen na ty negativní, ale věnují pozornost i pozitivně hodnoceným oblastem, aby se silné stránky dál posilovaly a stavělo se na nich.
Výstupem ze setkání týmu by měl být tzv. akční plán - seznam akcí nebo činností, na kterých se tým s manažerem domluvil a v průběhu roku je realizuje. Cílem je zlepšení vybraných nejslabších oblastí podle představ týmu, které se odrazí v lepším hodnocení při příštím průzkumu. Manažer akční plán zadává do zmíněné internetové aplikace, která mu napomáhá v přesném definování aktivit tak, aby jeho nastavení bylo co nejefektivnější. Akční plány se vytváří na všech úrovních, včetně generálního ředitele.
Výsledky průzkumu Reflect používáme také jako součást hodnocení zaměstnanců v manažerských pozicích v rámci řízení výkonu. V individuálních cílech je měřítkem rozdíl mezi výsledky posledních dvou ročníků průzkumu, žádoucí je samozřejmě zlepšení. Pokud ale manažer dosáhl skóre na určité (vysoké) úrovni, pak je požadováno minimálně udržení tohoto výsledku. Základní podmínkou pro splnění cíle Reflect je zadání akčního plánu do aplikace. V celofiremních cílech se měří zlepšení celkového indexu průzkumu.
Reflect probíhá každoročně napříč celou skupinou Telefónica Europe. Díky tomu máme srovnání s dalšími pěti společnostmi z Velké Británie, Irska, ostrova Manx, Německa a Slovenska.

Životní cyklus zaměstnance

V každé fázi tzv. životního cyklu zaměstnance jsou pro něj důležité jiné věci. Univerzální průzkum Reflect pro všechny zaměstnance tedy každého půl roku doplňuje průzkum pro nováčky, ve kterém mají možnost zhodnotit období své adaptace v O2. A nyní připravujeme také průzkum názorů odcházejících zaměstnanců, abychom porozuměli důvodům jejich rozhodnutí a mohli nežádoucí odchody maximálně eliminovat.

Obecně lze říci, že všechny průzkumy znamenají otevření dialogu mezi společností, manažery a zaměstnanci o důležitých aspektech života ve firmě. Naše aktivity i v této oblasti míří k cíli, kterým je „O2 - místo, kde je radost pracovat“.

Liběna Chmelařová je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor psychologie. V oblasti HR působí od roku 2001, kdy po absolutoriu nastoupila na pozici specialisty pro e-learning do společnosti České dráhy. Od roku 2002 působí ve společnosti Telefónica O2 (dříve v Českém Telecomu) postupně na pozicích specialisty vzdělávání, konzultanta Front Office HR, HR Business Partnera a od roku 2006 jako Senior HR Business Partner.

 

Telefónica O2 Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu a největším operátorem ve střední Evropě. V současnosti provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě. Provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně sítí 3. generace - datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a videa. Firma je i předním poskytovatelem ICT služeb v zemi.

Související