Vážený tazateli,

zaměstnavatel může zaměstnance přeložit k výkonu práce do jiného místa, než je sjednáno v pracovní smlouvě, pouze s jeho souhlasem a to v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba (§ 43 zákoníku práce).

Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec přeložen do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, případně uplynula doba, na kterou byla tato změna sjednána, je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance k výkonu práce zpět na místo sjednané podle pracovní smlouvy, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na změně pracovní smlouvy (§ 44 zákoníku práce).

Máte-li tedy jako místo výkonu práce sjednáno Plzeň, výkon práce v jiném místě představuje vždy změnu pracovní smlouvy, ke které je nutný Váš souhlas. Změnu pracovní smlouvy je možné sjednat dodatkem k pracovní smlouvě, ale vždy se souhlasem obou smluvních stran.

Z Vašeho dotazu jednoznačně nevyplývá, zda v případě Vašeho nesouhlasu s přeložením do jiného místa výkonu práce má zaměstnavatel možnost Vás nadále v Plzni zaměstnávat (tj. zda např. část své výroby zde zachová). V případě, že na sjednaném místě výkonu práce nebude mít zaměstnavatel možnost Vám nadále přidělovat práci a Vy se změnou místa výkonu práce nebudete souhlasit, zaměstnavateli nezbude, než Vám dát výpověď dle § 52 písm. b) zákoníku práce.

Na straně zaměstnavatele by se potom jednalo o organizační změnu, kdy se přemísťuje zaměstnavatel nebo jeho část. Z uvedeného důvodu se můžete také dohodnout na ukončení pracovního poměru, avšak musíte trvat na tom, že v předmětné dohodě o ukončení pracovního poměru bude jako důvod ukončení tato organizační změna na straně zaměstnavatele dle § 52 písm. b) zákoníku práce uvedena.

V obou případech potom máte nárok na odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku, pokud např. vnitřní předpis zaměstnavatele nebo kolektivní smlouva nestanoví odstupné vyšší.

Související