Vážená tazatelko,

Ani nás nenapadá důvod proč Váš zaměstnavatel takto postupuje a proto jeho postup je z největší pravděpodobností v rozporu s právními předpisy a je na místě se uvedenému jednání zaměstnavatele bránit. Váš dotaz je ale velice obecný, neuvádíte zda se jedná o pracovní poměr nebo dohodu o práci konanou mimo pracovní poměr a neznáme také znění smlouvy, kterou máte se zaměstnavatelem uzavřenou.

Jedná-li se o pracovní poměr rozhodující je výše mzdy sjednána v pracovní smlouvě (což předpokládám) nebo vnitřní předpis anebo mzdový výměr (§ 113 zákoníku práce).

Samozřejmě dlužnou mzdu můžete po zaměstnavateli vymáhat a to včetně úroku z prodlení. Zde je potřeba vyzvat zaměstnavatele k nápravě a poté svůj nárok uplatnit žalobou u soudu. Co se týče „zpětného“ vymáhání zde platí omezení promlčecí lhůtou, která činí tři roky (tzn., že je možné vymáhat dluh tři roky zpětně, aby nedošlo ze strany zaměstnavatele k námitce promlčení).

Dále platí, že (dle § 56 odst. 1, písmeno b) zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).

To znamená, že když Vám zaměstnavatel nevyplatil i jenom část mzdy nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku tak po uplynutí 15 dnů máte právo okamžitě ukončit pracovní poměr (Ovšem pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, a nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Zrušení poměru musí být vyhotoveno písemně a musí být v něm uveden důvod tohoto úkonu.).

Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, nepřísluší odstupné ale náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby (tj. 2 měsíce, nebyla-li sjednána delší).

Jedná-li se ale o dohodu o pracovní činnosti, okamžité zrušení dohody musí být výslovně ve smlouvě sjednáno. Tím ale není dotčena možnost vymáhání dlužné odměny stejným postupem jako u pracovního poměru.

Související