Společenská odpovědnost firem (CSR) v současném pojetí představuje vzájemně provázaný soubor činností a postupů, které jsou nedílnou součástí řídící strategie podniku v oblasti sociální, environmentální a ekonomické, a které jsou realizovány nad rámec zákonných povinností v zájmu zlepšení životních podmínek společnosti. Tuto vícerozměrnost společenské odpovědnosti nově definuje Evropská unie jako "odpovědnost podniků za dopad jejich činnosti na společnost".

Koncepty firemní společenské odpovědnosti obvykle vycházejí z oblastí environmentální nebo udržitelného rozvoje, nejčastěji bývají jakousi "vizitkou" společenské odpovědnosti podnikání. Jsou víc vidět, trend je pochopitelný. Neprávem zanedbávaný je sociální pilíř, který vyžaduje komplexnější pojetí, zato však obsahuje značný potenciál pro rozvoj lidských zdrojů, stejně jako vnitřních i vnějších vztahů firmy, využitelných i pro budování sociální přidané hodnoty a zlepšování tržní pozice v budoucnosti. Nemusí se zdaleka jednat jen o etické chování, charitu a dobrovolnické aktivity.

Lidé se zdravotním postižením, potenciální zaměstnanci, jsou typickou skupinou osob znevýhodněných na trhu práce. Pamatuje na ně i zákon. Ukládá zaměstnavatelům plnění solidární povinnosti podporující jejich vstup do zaměstnání. Plnění této povinnosti je ale z mnoha důvodů spojeno s řadou problémů systémového charakteru. Zaměření na tuto kategorii znevýhodněných osob je reprezentativní možností pro ověření přínosu sociálního pilíře CSR (SP CSR). Praxe ukazuje, že podobně lze vyjít vstříc i dalším kategoriím znevýhodněných osob na trhu práce, například osobám 55+, osobám v rámci etnické diverzity, sexuální diverzity i v rámci dalších menšin.

 

Vazba mezi CSR a zaměstnáváním OZP zvyšuje potenciál nové odpovědné konkurenční schopnosti firem tím, že:

 1. podporuje diverzitu ve formě integrace OZP a jejich potenciál na trhu práce;
 2. přispívá k vytváření nových tržních příležitostí v oblasti výrobků i služeb, které jsou zpřístupněné a navrhované jak pro OZP, tak i pro další znevýhodněné skupiny osob na trhu práce, což je významný faktor řešení problémů stárnutí obyvatel v EU;
 3. významně podporuje inkluzivní společnost, ve které je zapojení OZP do trhu práce klíčový faktor, když vnímá sociální inovace jako důležitou součást rozvoje;
 4. zaměstnávání OZP je součástí CSR, kterou v rámci organizační kultury zahraniční "matky" zavádějí jejich české "dcery".

 

O zaměstnávání OZP bylo řečeno mnohé. Od nekritických proklamací až po zkušenosti zklamaných zaměstnavatelů pod heslem "Nikdy více". Aktivity sociálního pilíře jsou diverzifikovány od pružných forem zaměstnávání, přes péči o matky s dětmi v předškolním věku až po rovné příležitosti na pracovišti.

Součástí sociálního pilíře jsou však také následující aktivity: zaměstnávání OZP, firemní filantropie a dobrovolnictví, vztahy se stakeholdery a diverzita na pracovišti. Pokud tyto aktivity propojíme do tzv. "návodu k použití" formou prakticky využitelného manuálu, vznikne zajímavý synergický efekt, kdy kromě návodu v podobě popisu formy a obsahu konkrétních kroků, jak postupovat při zaměstnávání OZP, jak postupovat při aktivitách firemní filantropie a dobrovolnictví, jak na vztahy se stakeholdery i jak přistupovat k naplňování principů diverzity na pracovišti, dostává uživatel i nástroj k simulaci ekonomických přínosů ze zaměstnávání OZP pro svoji firmu www.spcsr.cz/kalkulacka2. Takový nástroj byl vyvinut a odzkoušen řadou velkých zaměstnavatelů na volném trhu práce, stejně jako byl vytvořený "návod k použití" v podobě manuálu jimi připomínkován.

Právě propojení vybraných aktivit sociálního pilíře CSR do manuálu umožňuje tyto dříve izolované a intuitivně využívané činnosti zapracovat zaměstnavatelům na volném trhu práce do firemních strategií a firemní organizační kultury. Zatímco u velkých zaměstnavatelů je tato činnost "de jure" i "de facto" předmětem jejich profesionálního zájmu, u malých a středních firem s počtem zaměstnanců vyšším než 25 osob na volném trhu práce nepatří k firemním prioritám. Je v zájmu jak osob se zdravotním postižením, tak v zájmu i firem samotných stávající stav změnit.

Projekt Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce nabízí ucelený, přehledný a prakticky využitelný Manuál o aplikaci principů CSR v oblasti lidských zdrojů.

V tomto materiálu se snažíme důsledně vycházet z potřeb a požadavků praxe a nabídnout odpovědi na tyto otázky:

 • Co je obsahem sociálního pilíře CSR?
 • Kdo jsou osoby se zdravotním postižením a jaká může být jejich role ve vašem podniku?
 • Kolik to bude stát a jaký můžete očekávat ekonomický přínos?
 • Jak postupovat a na co nezapomenout.
 • Jaká specifika jsou spojena s uplatněním nejčastějších druhů zdravotního postižení.
 • Jak lze spojit v sociálním pilíři CSR zaměstnávání OZP s filantropií a dobrovolnictvím.
 • Jak komunikovat se stakeholdery (zainteresovanými partnery) a s vnějším prostředím.

 

Přínos zaměstnávání OZP pro tržní pozici firmy

Transparentní a systematické začleňování OZP do týmů spolupracovníků může podle zkušeností autorů ovlivňovat:

 • posílení transparentnosti a důvěryhodnosti firmy z pohledu subjektů a osob zainteresovaných na činnosti firmy - stakeholderů;
 • vyšší přitažlivost pro investory i pro vlastní zaměstnance;
 • budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu;
 • odlišení od konkurence, zviditelnění značky pro spotřebitele;
 • zvýšení produktivity práce a loajality zaměstnanců;
 • zvýšení obratu;
 • zvýšení nabídky a kvality produktů či služeb;
 • posílení know-how i image firmy.

Vytváření podmínek a zaměstnávání osob se ZP v podniku je etické, sociálně odpovědné.  Stále víc takových odpovědných podnikatelů, často i velkých a známých firem, se zajímá o tuto možnost, zpravidla ve spojitosti s budováním image sociálně odpovědného podniku, který zvyšuje jejich prestiž, hodnotu značky, tedy i konkurenceschopnost. Zapojení zaměstnaných OZP do vývoje produktu firmy může otevírat cestu k novým segmentům zákazníků. Počínaje využitím podnětů a námětů až po přímé zapojení OZP do vývoje produktů se zaměřením na specifické potřeby zákazníků z řad OZP.

 

Vše najdete v několika úrovních na webu www.spcsr.cz.