Různorodá skupina se vzájemně obohacuje a doplňuje více než skupina homogenní, kde každý člen vychází ze stejných představ a znalostí. Podle zkušeností MgC Group se přitom diverzita pracovních týmů podílí na úspěchu moderních a prosperujících firem až z 60 procent. Procento firem, které rozdílnost v týmech podporují, je ale pouze okolo 20 procent.

Diverzitou v týmu se označuje akceptování rozdílů mezi lidmi, podporování a ocenění této různorodosti, a to zvyšováním počtů zaměstnanců z různých skupin obyvatelstva - tedy ženy i muži, mladí i staří, Češi i cizinci, lidé bez postižení i lidé s postižením, heterosexuálové i homosexuálové, věřící i ateisté apod. "Každý může svou firemní kariéru budovat na základě svých schopností, cílů a ambicí, bez ohledu na svůj původ, zázemí, zdravotní handicap, náboženské vyznání nebo jakoukoliv jinou odlišnost," říká Monika Novikmecová, která se za MgC Group diverzitou ve firmách zabývá.

V mnohých českých firmách však stále vládnou předsudky, nebo dokonce diskriminace vůči "odlišným" zaměstnancům. Ačkoliv je ve veřejném prostoru nepřijatelné diskriminovat ženy proto, že jsou ženy, diskriminovat osoby s postižením nebo segregovat mladé a staré, ve firmách se to stále děje. "V posledních letech se situace zlepšuje. Vedení firem a manažeři s diverzitou nemají obvykle problém, protože vidí její přínosy. Předsudky se objevují spíše mezi jednotlivými členy týmu. Společným úkolem je pak práce se zaměstnanci, kteří mají z odlišnosti strach. Těm vysvětlujeme výhody pro všechny strany," říká Novikmecová.

Právě firmy, které diverzitu podporují, si pochvalují, že různorodost v týmu je důležitá pro vyváženost a zdravý vývoj organizace, což jim v důsledku přináší také ekonomickou výhodu. Pokud se rozdílné osobnosti dostatečně respektují, dokážou řešit prakticky jakýkoliv úkol lépe než skupina podobně smýšlejících lidí.

"Čím dál více firem vidí rozmanitost jako hnací sílu inovací. Pokrokově smýšlející společnosti jsou si navíc vědomy budoucího nedostatku vhodných uchazečů, a to nejen z důvodu stárnutí populace, a už nyní diverzitu aktivně podporují. I když by do svého týmu původně přijaly pouze určitého člověka, na základě diverzity se otevírají novým možnostem, což vede k přizpůsobení pracovních pozic například ženám, které nastupují do práce po mateřské dovolené, čerstvým absolventům, lidem starším 50 let a dalším sociálním skupinám. Obrovskou výhodou je, že mohou vybírat z mnohem většího množství talentů," říká Monika Novikmecová.

Vzestupnou tendenci má v posledních letech také možnost práce na dálku - nejenom u IT a technologických pozic, ale i při účasti na dílčích projektech. Kromě faktu, že to přispívá k různorodosti v týmech, patří schopnost práce na dálku podle Novikmecové ke stěžejním kompetencím budoucnosti.

 

Článek byl publikován v magazínu Kariéra speciál.