Vážená tazatelko,

pracovněprávní pohledávky zaměstnanců, (pokud insolvenční zákon ohledně některých z nich nestanoví jinak), jsou pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§169 InsZ). Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se uplatňují vůči insolvenčnímu správci pořadem práva tak, jako by insolvenční správce byl v nich dlužníkem. Tudíž Vaši pohledávku uplatníte přihláškou do insolvenčního řízení, nebo přímo u insolvenčního správce.

Další možností je využití cesty, kterou dává zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Tento způsob je pro Vás nejkomfortnější a peníze dostanete nejdříve. Podle tohoto zákona (118/2000 Sb.) totiž máte v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem právo na uspokojení splatných mzdových nároků, které vám zaměstnavatel nevyplatil.

Zákon upravuje postup a podmínky pro uplatnění mzdových nároků. Tím se rozumí mzda (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti. Zaměstnanec může požádat o uspokojení svých mzdových nároků kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce nebo kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce.

Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období. Po uspokojení alespoň části uplatněných mzdových nároků může Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce uspokojit další mzdové nároky zaměstnance uplatněné vůči témuž zaměstnavateli až po uplynutí 12 měsíců ode dne vydání příkazu k úhradě mzdových nároků.

Tyto mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce zveřejnila informace o zahájení insolvenčního řízení proti zaměstnavateli na úřední desce.

Zaměstnanec musí uplatnit mzdové nároky u krajské pobočky Úřadu práce nebo kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu práce písemnou žádostí. V žádosti zaměstnanec uvede zejména své jméno, rodné číslo nebo datum narození, adresu bydliště, označení zaměstnavatele, sídlo nebo místo jeho podnikání nebo jeho bydliště, výši uplatňovaných mzdových nároků, údaje potřebné pro výpočet daně z příjmů, kalendářní měsíce rozhodného období, za které uplatňuje mzdové nároky, a způsob jejich výplaty, případně označení účtu u peněžního ústavu, na který by částka odpovídající výši mzdových nároků měla být bezhotovostně převedena, a označení zdravotní pojišťovny, v jejíž prospěch se provádí odvody podle zvláštních právních předpisů. Součástí žádosti mohou být i doklady, kterými může být prokázána výše uplatňovaných mzdových nároků. Při uplatnění mzdových nároků je zaměstnanec povinen prokázat dobu trvání pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Podrobné informace k této problematice včetně formulářů potřebných k uplatnění nároku obsahuje portál Ministerstva práce a sociálních věci na adrese: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/ins_prava/.

Jelikož je právní úprava této problematiky poměrně složitá, doporučuji se před podáním samotné žádosti obrátit na příslušný Úřad práce, který Vám jistě s uplatněním nároku pomůže.

 

Související