Vážená tazatelko,

je nevyhnutné zdůraznit rozdíl mezi noční prací, zaměstnancem pracujícím v noci a finančními nároky náležejícími za práci v noci.

Ustanovení § 78 odst. 1 písm. j) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále „ZP“) definuje noční práci jako práci konanou v noční době mezi 22. a 6. hodinou. Následně písm. k) definuje zaměstnance pracujícího v noci jako zaměstnance, který odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby. Na tyto zaměstnance se vztahuje ustanovení 94 ZP, na základě kterého je zaměstnavatel povinen například stanovit maximální délku směny na 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, zajišťovat zaměstnanci vyšetření poskytovatelem pracovně-lékařských služeb nebo zajišťovat občerstvení.

V souladu s ustanovením § 116, za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, přičemž je možné sjednat v kolektivní smlouvě jinou minimální výši a způsob určení příplatku.

Na uvedený příplatek mají nárok všichni zaměstnanci (včetně těch pracujících na základě dohody o provedení práce), nejenom zaměstnanci pracující v noci.

V případě nedodržování zákonných ustanovení zaměstnavatelem se můžete obrátit na orgány inspekce práce.