Vážená tazatelko,

zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení oznámení zrušení pracovního poměru ve zkušební době, není-li v něm uveden den pozdější. Uvedené je stanoveno v § 66 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále „ZP“).

Z toho vyplývá, že zaměstnavatel není povinen definovat důvod zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Pod sankcí neplatnosti však musí dodržet písemnou formu oznámení o zrušení. Dnem doručení zrušení skončí pracovní poměr, ledaže by v něm byl uveden den pozdější. Jako pozdější den nelze určit den následující po uplynutí zkušební doby. Dále nelze platně učinit oznámení o zrušení až po uplynutí zkušební doby ani nemůže dojít ke zrušení zpětně – to znamená po uplynutí zkušební doby se v oznámení o zrušení pracovního poměru určí jako den skončení poměru den ve zkušební době.

Zkušební doba je institut pracovního práva, který umožňuje zaměstnavateli i zaměstnanci, aby si ověřili, zda jim vzájemná spolupráce bude vyhovovat.

Zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele odstupné ve výši jednonásobku průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr trval u zaměstnavatele méně než rok, pouze v případě rozvázání pracovního poměru výpovědí z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) ZP (zrušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo nadbytečnost zaměstnance jako následek organizačních změn) nebo dohodou ze stejných důvodů. V případě zrušení pracovního poměru ve zkušební době ZP nárok na odstupné nepřiznává.

Pro úplnost uvádím, že zkušební doba může být sjednána nejdéle na 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru, tedy ode dne nástupu do práce. Současně nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. Délka zkušební doby nesmí být dodatečně dohodou prodlužována, ze zákona se však prodlužuje o celodenní překážky v práci nebo celodenní dovolenou.