Vážená tazatelko,

v ýpověď je jednostranné právní jednání - zaměstnanec i zaměstnavatel je k ní oprávněn (zaměstnavatel pouze z taxativně vymezených důvodů), aniž by potřeboval souhlas druhé strany. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba činí nejméně dva měsíce. Začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Byla-li výpověď doručena v březnu, výpovědní doba začíná běžet 1.4. a končí dnem 31.5.

Jinou možností, jak rozvázat pracovní poměr, je dohoda se zaměstnavatelem. V ní lze sjednat konkrétní den rozvázání pracovního poměru. Zdůrazňuji, že dohoda je dvoustranné právní jednání, proto s jejím obsahem musí souhlasit jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel.

Jste-li ve zkušební době, lze pracovní poměr skončit dnem doručení písemného zrušení pracovního poměru.

Další variantou je okamžité zrušení pracovního poměru. Zaměstnanec jej může využít pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 56 zákoníku práce – podle lékařského posudku nemůže nadále konat svoji práci bez vážného ohrožení zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil výkon jiné vhodné práce nebo nedošlo k vyplacení mzdy (její části) do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Ve Vašem případě jedinou možností, jak ukončit pracovní poměr k určitému dni, je dohoda o rozvázání pracovního poměru se zaměstnavatelem. Nebude-li zaměstnavatel souhlasit se zněním dohody, doporučuji řádně vykonávat pracovní povinnosti až do uplynutí výpovědní doby. Přestanete-li do práce docházet, mohl by zaměstnavatel vyhodnotit takové jednání jako porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. Takové porušení je důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel by od Vás mohl požadovat také náhradu škody nebo ušlý zisk.

 

Související