Vážená tazatelko,

podstatné (esenciální) náležitosti pracovní smlouvy jsou „pouze“ druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. O jiných právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru – to platí i o změnách těchto údajů. Takovou informací je i údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení. Jde o jednostranný pokyn zaměstnavatele, který je zaměstnanec povinen respektovat.

Uvedené platí, nebyla-li (nad rámec zákona) jako nedílná součást pracovní smlouvy sjednaná týdenní pracovní doba a její rozvržení. V uvedeném případě by pro změnu pracovní doby byla nutná dohoda se zaměstnancem.

Po skončení rodičovské dovolené je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnankyni na práci odpovídající pracovní smlouvě, přičemž se nemusí jednat o zařazení na původní práci a pracoviště.

Podle ustanovení § 241 zákoníku práce, od kterého se není možné odchýlit, je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnanců pečujících o děti.

Požádá-li zaměstnanec o vhodnou úpravu pracovní doby, kterou konkrétně vymezí, je mu zaměstnavatel povinen vyhovět, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Vážné provozní důvody se posuzují individuálně podle konkrétních podmínek panujících u jednotlivých zaměstnavatelů a podle pracovní pozice zaměstnance.