Vážená tazatelko,

mzda se sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo ji určuje mzdovým výměrem. Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, lze mzdový nárok upravit v kolektivní smlouvě.

Máte-li mzdu sjednanou v pracovní smlouvě, k její změně může dojít pouze písemně na základě oboustranné dohody zaměstnance a zaměstnavatele.

Kolektivní smlouvu obsahující mzdové nároky smí za zaměstnance se zaměstnavatelem uzavřít pouze odborová organizace. Práva, která vznikla zaměstnanci z kolektivní smlouvy, se uplatňují a uspokojují jako ostatní práva zaměstnanců z pracovního poměru.

Kolektivní smlouva může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. Účinnost kolektivní smlouvy začíná běžet prvním dnem období, na které byla kolektivní smlouva uzavřena, a končí uplynutím tohoto období.

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání stanoví, že byla-li kolektivní smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo byla-li uzavřena na dobu neurčitou a účastníci si dohodli možnost její změny k určitému datu, nebo došlo-li k její výpovědi, jsou účastníci kolektivní smlouvy povinni nejméně 60 dnů před skončením účinnosti dosavadní kolektivní smlouvy, popřípadě před datem, ke kterému si účastníci dohodli možnost její změny, zahájit jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy.

Podmínky změny obsahu kolektivní smlouvy jsou stanoveny v ní samotné nebo vyplývají přímo ze zákona. Nedohodne-li se odborová organizace se zaměstnavatelem na znění nové kolektivní smlouvy, vzniká spor o uzavření kolektivní smlouvy - kolektivní spor. Tyto spory se řeší prostřednictvím zprostředkovatele nebo rozhodce, v krajních případech může spor o uzavření kolektivní smlouvy vyústit do stávky nebo výluky.

Mzdové podmínky tedy lze změnit kolektivní smlouvou, na jejímž obsahu se musí dohodnout zaměstnavatel s odborovou organizací. Vy jako zaměstnanec máte právo předkládat podněty ke kolektivnímu vyjednávání o kolektivní smlouvě.