Vážená tazatelko,

uzavřou-li zaměstnavatel se zaměstnancem dohodu o rozvázání pracovního poměru, skončí pracovní poměr sjednaným dnem. Tato dohoda musí být písemná.

Zaměstnavatel je oprávněn dát zaměstnanci výpověď pouze a jenom z taxativně vymezených důvodů vyjmenovaných v ustanovení § 52 zákoníku práce. Důvod výpovědi musí být skutkově vymezen tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Výpověď musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží. Výpovědní doba činící nejméně dva měsíce začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. V průběhu výpovědní doby je zaměstnanec povinen nadále vykonávat práci a zaměstnavatel je povinen mu ji přidělovat.

 Avšak je zákonem zakázáno dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, tj. v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným.

Zaměstnanec, kterého pracovní poměr trval alespoň dva roky, má nárok na odstupné alespoň ve výši trojnásobku průměrného výdělku, dochází-li k rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z důvodu zrušení zaměstnavatele, jeho přemístění nebo z důvodu nadbytečnosti zaměstnance (§ 52 písm. a) až c)). V případě rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z důvodu dle § 52 písm. d) (zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání,…) vzniká zaměstnanci nárok na odstupné nejméně ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. Dochází-li k rozvázání pracovního poměru z jiných důvodů, nárok na odstupné ze zákona nevzniká.

V případě skončení pracovního poměru přísluší zaměstnanci za nevyčerpanou dovolenou náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Zákon tedy pro výpověď i pro dohodu o rozvázání pracovního poměru stanoví písemnou formu. Dohodu podepisuje jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Výpověď danou zaměstnavatelem musí zaměstnanec převzít.

Doručování upravuje zákoník práce v § 334 a násl. Písemnosti týkající se skončení pracovního poměru musí být zaměstnanci doručeny do vlastních rukou, a to přednostně na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zaměstnanec zastižen (v takovém  případě se písemnost považuje za doručenou i tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne – zde se doporučuje záznam o odmítnutí s podpisem minimálně dvou svědků) anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Pro doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací musí zaměstnanec vyslovit písemný souhlas a poskytnout zaměstnavateli elektronickou adresu pro doručování, a současně taková písemnost musí být podepsána uznávaných elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Doručení písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací je účinné, potvrdí-li její převzetí zaměstnanec zaměstnavateli datovou zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem do 3 dnů od odeslání.

Není-li možné doručit písemnost zaměstnanci osobně ani prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, může zaměstnavatel doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

K Vašemu dotazu uvádím, že v pondělí doporučuji dostavit se do práce, ať pro podepsání dohody o rozvázání pracovního poměru (dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15.12.1998 sp. zn. 21 Cdo 29/98 sjednaným dnem skončení pracovního poměru ve smyslu ustanovení § 49 odst. 1 zákoníku práce může být den podpisu dohody o rozvázání pracovního poměru nebo některý ze dnů následujících po uzavření dohody, nikoliv ale den předcházející podpisu této dohody) nebo z důvodu výkonu pracovních povinností event. převzetí výpovědi a následným konáním práce i ve výpovědní době.

 

Související