Vážená tazatelko,

institut vedoucího zaměstnance je zakotven v ustanovení § 11 zákoníku práce následovně: Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu.

Vedoucí zaměstnanec tedy vystupuje vůči jemu podřízeným zaměstnancům jménem zaměstnavatele. V rámci organizační struktury zaměstnavatele mu musí být podřízen alespoň jeden zaměstnanec, kterému je vedoucí zaměstnanec oprávněn průběžně a soustavně ukládat pracovní úkoly a organizovat jeho činnost. Není podstatné, jak je pozice vedoucího zaměstnance formálně označena. Stěžejní je skutečnost, že je oprávněn vydávat podřízeným zaměstnancům závazné pokyny a řídit a kontrolovat jejich práci.  Vztah nadřízenosti a podřízenosti je právní otázkou, a  nikoliv otázkou faktického stavu. Proto musí být tento vztah založen právním předpisem anebo vnitřním organizačním předpisem upravujícím organizační strukturu zaměstnavatele.

Na základě ustanovení § 35 odst. 1 písm. b) lze skutečně s vedoucím zaměstnancem zjednat zkušební dobu nejdéle na 6 měsíců.  S ostatními zaměstnanci nesmí být sjednána zkušební doba delší než 3 měsíce.

Zrušit pracovní poměr ve zkušební době lze bez uvedení důvodu. Zákonem je vyžadována písemná forma, jinak se ke zrušení nepřihlíží. Takové právní jednání je nicotné, zdánlivé, neexistuje. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

Pokud po konzultaci s odborníkem na pracovní právo budete mít za to, že jste nebyla vedoucím zaměstnancem a zaměstnavatel zrušil Váš pracovní poměr po uplynutí 3 měsíců ode dne nástupu do práce, můžete podat žalobu u příslušného soudu.

Neplatnost rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební době může zaměstnanec uplatnit  u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Upozorňuji, že tato lhůta je prekluzivní, po jejím uplynutí je rozvázání pracovního poměru účinné.

 

Související