Vážená tazatelko,

jestliže podle posudku vydaného poskytovatelem pracovně lékařských služeb nesmíte dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, je ze strany zaměstnavatele přípustná výpověď z pracovního poměru dle ustanovení § 52 písmeno d).

Výpověď dle ustanovení § 52 písmeno e) je přípustná v případech, kdy zaměstnanec nesmí konat pro svůj nepříznivý zdravotní stav dále dosavadní práci a to pod podmínkou, že nejde o následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a jestliže se u zaměstnance jedná o dlouhodobý stav.

Lékařské posudky jsou vydávány na základě lékařské prohlídky a potřebných odborných vyšetření a zdravotní náročnosti pro výkon práce, pro kterou je zaměstnanec posuzován (v souladu se zák.  373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách). Má-li zaměstnanec za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Taktéž platí, že samotný lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovně lékařských služeb nepředstavuje posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, které by bylo závazné pro zaměstnance a pro zaměstnavatele. Zdravotní stav pak může být posléze řešen v soudním řízení formou znaleckého posudku.

Dle ustanovení § 72 Zákoníku práce,  může neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

Je-li pravdou, že jste pozbyla schopnost nadále konat práci dle pracovní smlouvy ze zdravotních důvodů, které byly způsobeny pracovním úrazem, a zaměstnavatel Vám dal výpověď dle § 52 písm. e), doporučujeme mu písemně oznámit, že s výpovědí nesouhlasíte a považujete jí za neplatnou. V případě, že zaměstnavatel výpověď nezmění, podat žalobu na určení neplatnosti výpovědi.

Dle ustanovení § 67 odst. 2) zákoníku práce totiž platí, že zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Okamžitě zrušit pracovní poměr dle § 56 můžete, v takovém případě přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu jen ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

 

Související