Že to není snadné, ví asi každý, kdo o této branži tuší alespoň něco málo.

Úvodní informace :

V rámci objektivity jsme při srovnávání počítali kromě mateřských společností také s dalšími společnostmi ve skupině, které se zabývaly činností zprostředkování pojištění a investic. Proto jsou u Broker Consulting, a. s. uváděny také údaje IFS - Integrated Financial Services, s. r. o., u AWD ČR, a. s. pak Finance EU, a. s., FiM - Finanční marketing s. r. o. a RoFiS, s. r. o. Považujeme za relevantní výsledné hodnoty, které jsou uváděné jako AWD Group a Broker Consulting Group.

Při získávání informací o všech porovnávaných společnostech jsme vycházeli z veřejně dostupných informací získaných z výročních zpráv, účetních uzávěrek zveřejněných ve Sbírce veřejných listin a z údajů na webových stránkách společností. Jedná se tedy o veřejné zdroje a o informace, které o sobě společnosti samy zveřejnily.

O pátou příčku by se mohlo zřejmě utkat více firem, s ohledem na dynamiku růstu jsme zařadili Fincentrum. Máte-li však k dispozici doplňující informace o dalších našich "tygrech", rádi je zveřejníme.

Koncept jsme poslali společnostem k vyjádření a k doplnění řádově očekávaných ukazatelů za rok 2005. Obecně je použito abecední řazení.

1. Společnosti AWD ČR, a. s., Finance EU, a. s., FiM - Finanční marketing s. r. o. a RoFiS, s.r.o. nezveřejnily ve sbírce veřejných listin, která je vedena Obchodními rejstříky, výsledky hospodaření v jednotlivých letech. AWD ČR, a. s. na svých webových stránkách neuvádí žádné výsledky hospodaření ani jiné informace o společnosti v rámci ČR. Proto mohou být údaje zkreslené. Navíc byly společnosti FiM - Finanční marketing s. r. o. a RoFiS, s. r. o. sloučeny v roce 2004 do společnosti Finance EU, a. s

2. Broker Consulting, a. s. se stal v roce 2004 vlastníkem společnosti Integrated Financial Services, s. r. o.

3. U společnosti ZFP Akademie, a. s. jsou výsledné hodnoty výkonů ovlivněny výnosy z provozování několika zařízení hotelového typu. Podle některých odhadů se pohybují až kolem 20 %, vedení ZFP Akademie však uvádí výkony jen 11 milionů Kč (4 %), proto jsme při srovnávání použili pouze hodnoty celkové, které jsme neupravovali.

4. Ve Fincentru je situace rovněž specifická, protože v letošním roce došlo k převedení poradenských aktivit ze společnosti s. r. o. na jinou, již dříve existující akciovou společnost.

Z porovnání základních ukazatelů výsledků hospodaření nejvýznamnějších společností v ČR v oblasti zprostředkování finančních produktů vyplývá:

Postavení na trhu (pořadí) z hlediska vlastních výkonů (realizovaných výnosů z podnikatelské činnosti) v letech 2003 a 2004 se nezměnilo.

Rok 2003 i 2004

1. OVB Allfinanz, a. s.

2. ZFP Akademie, a. s.

3. Broker Consulting Group

4. AWD Group

Meziročně nejrychleji rostoucí výkony vykazují společnosti ZFP Akademie +39,39 % a Broker Consulting, a. s. + 29,33 %. Ovšem podle byť neúplných informací titul "skokana" náleží Fincentru s růstem přes + 76 %. Z nízkých výchozích základů se sice skáče snáze, ale zejména očekávané výsledky za rok 2005 jistě leccos naznačují.

Z této analýzy vyplývá z hlediska efektivity výkonů na jednoho spolupracovníka značně jiné pořadí srovnávaných společností. Pro budoucnost (již za rok 2005) bude vhodnější tento propočet provést i podle počtu spolupracovníků s registrací, tedy těch, kteří svou práci dělají opakovaně a mají předpoklady pro soustavnou činnost v souladu s legislativou v oboru. Tento pohled upraví zejména disproporci ZFP Akademie (dnes 2636 registrací, tedy zpětně na 103 tis. / rok), i AWD by trochu "postoupilo" (dnes kolem 500 registrací na 200 tis. / rok) - pořadí se však zásadně nezmění.

Naopak podle očekávaných výsledků v roce 2005 by náskok v efektivitě ještě zvýšilo Fincentrum.

Pořadí v efektivitě na jednoho spolupracovníka

1. Fincentrum

2. Broker Consulting

3. AWD - (odhad)

4. OVB Allfinanz

5. ZFP Akademie

Při srovnání výkonů společností v jednotlivých letech lze konstatovat, že se postupně snižuje rozdíl mezi jedničkou na trhu, společností OVB Allfinanz, a. s. a dalšími společnostmi. Zatímco např. v roce 2003 realizovala ZFP Akademie, a. s. 36 % výkonů OVB a Broker Consulting, a. s. 17 % výkonů OVB, v roce 2004 již ZFP Akademie, a. s. realizovala téměř 49 % a Broker Consulting, a.s. přes 27 % výkonů OVB.

Další nezanedbatelnou okolností je údaj o výši základního kapitálu, který přes všechny výhrady přece jen může vypovídat o dlouhodobosti podnikatelských záměrů majitelů firmy. U společností se zahraničním kapitálem zahraničních firem je zase zřejmě důležitější celoevropský výkon. Tak příjmy OVB v loňském roce dosáhly 180 miliónů eur, zatímco AWD Holding dosáhl ve stejném roce 691,1 mil. eur.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VLASTNICTVÍ UVEDENÝCH SPOLEČNOSTÍPOROVNÁNÍ VÝKONNOSTI SPOLUPRACOVNÍKŮ U VÝŠE UVEDENÝCH SPOLEČNOSTÍHOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY, VÝKONY A JEJICH RŮST