Podle ustanovení § 313 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) je zaměstnavatel povinen při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,

b) druh konaných prací,

c) dosaženou kvalifikaci,

d) zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem,

e) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,

f) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,

g) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

Podle § 315 zákoníku práce pak nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání, může se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že bývalý zaměstnavatel je povinen vám vydat potvrzení o zaměstnání (nebo-li zápočtový list). Pokud tak odmítá učinit, obrátil bych se na vašem místě na místně příslušný inspektorát práce (pravomoci inspektorátů práce jsou upraveny v zákoně o inspekci práce č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který je oprávněn uložit vašemu bývalému zaměstnavateli pokutu, nebo bych zvážil i podání žaloby na vydání věci v souladu s ustanovením § 126 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník).