Podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) pracovní poměr trvá dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání. Podle § 39 odst. 2 zákoníku práce trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží.

Neznám podrobně okolnosti vašeho případu, ale z výše uvedeného vyplývá, že podle zákoníku práce (s výjimkami uvedenými v § 39 odst. 3,4,5,6 zákoníku práce) lze sjednat pracovní poměr na dobu určitou maximálně na dobu 2 let.

Podle § 48 odst. 2 zákoníku práce pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby. Podle § 65 odst. 2 zákoníku práce platí, že pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby (§ 48 odst. 2) s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Termín mateřská dovolená je upraven v ustanovení § 195 zákoníku práce, podle něhož: „v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě přísluší zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň 2 nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. (§ 195 odst. 1 zákoníku práce)“. Minimální délka mateřské dovolené je stanovena v § 195 odst. 5 zákoníku práce, obecně pak platí, že mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena (§ 198 odst. 2) před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

V ustanovení § 196 zákoníku práce je uvedeno, že k prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Podrobnosti ohledně mateřské dovolené a rodičovské dovolené jsou upraveny v zákoníku práce.

Z informací, které jste uvedla ve vašem dotazu je zřejmý nepoměr mezi maximální délkou pracovního poměru na dobu určitou (v zákoně s výjimkami maximálně 2 roky) a délkou rodičovské dovolené (maximálně 3 roky). Pokud je situace skutečně taková, jak jste mi ji ve svém dotazu vylíčila (musel bych vaši pracovní smlouvu posoudit na vlastní oči), pak nezbývá než konstatovat, že váš pracovní poměr se změnil z doby určité na dobu neurčitou.