K přesnému zodpovězení vašeho dotazu by bylo nutné znát obsah pracovní smlouvy a dokumentu, který označujete jako „přeřazení na jiné pracoviště“.

Obecně se však v obou případech jedná o změnu pracovní smlouvy. Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na změně. Změnu pracovní smlouvy je nutné provést písemně a musí být podepsána oběma smluvními stranami, tj. zaměstnavatelem i zaměstnancem. Se zkrácením pracovního úvazku byste tedy musel souhlasit a tento souhlas stvrdit podpisem změny pracovní smlouvy (obvykle jejím dodatkem). O této změně tedy nemůže platně rozhodnout jednostranně pouze zaměstnavatel sám.

Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených zákoníkem práce. Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci, než byla sjednána pracovní smlouvou, i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby a pouze tehdy, je-li třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu. Jen se souhlasem zaměstnance jej potom může zaměstnavatel převést na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě v případě, že zaměstnanec nemůže konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy. Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba.

Odpadnou-li důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci nebo byl přeložen do jiného místa, než bylo sjednáno, příp. uplynula-li doba, na kterou byla tato změna sjednána, musí zaměstnavatel zařadit zaměstnance zpět podle pracovní smlouvy, pokud se oba nedohodnou na změně pracovní smlouvy.