Děkuji vám za zajímavý dotaz. Platnost a účinnost směrnice Ministerstva zdravotnictví 21/1978 SHE o hygienických požadavcích na pracovní prostředí skončila k 27. 2. 2001, což znamená, že tento podzákonný právní předpis již není v současné době závazný a vynutitelný.

Podle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce“) je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Podle § 102 odst. 7 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek.

Jako zaměstnanec máte právo a povinnost v souladu s ustanovením § 106 odst. 3 zákoníku práce podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Máte-li na pracovišti odborovou organizaci, je zaměstnavatel povinen s ní projednat v souladu s ustanovením § 287 odst. 2, písm. f) zákoníku práce opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí.

Váš zaměstnavatel je rovněž povinen se řídit Úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 120 - Úmluvou o hygieně v obchodě a kancelářích, která byla přijata federálním ministerstvem zahraničních věcí ve Sdělení č. 403/1991 Sb. - podle čl. 10 této Úmluvy - ve všech prostorách užívaných pracovníky má být udržována co nejvhodnější a nejstálejší teplota, pokud to okolnosti dovolují.

Hygienické předpisy v dnešní době souhrnně upravuje rovněž nařízení Evropského parlamentu č. 852/2004.

Na vašem místě bych situaci řešil následovně:

1) Požádal bych zaměstnavatele o zlepšení pracovního prostředí.
2) Pokud máte na pracovišti odbory, zkontaktoval bych je a požádal, aby jejich zástupce požádal zaměstnavatele o zlepšení pracovního prostředí.
3) Obrátil bych se na místně příslušný oblastní inspektorát práce - pravomoci jsou upraveny v zákoně č. 257/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zkontaktoval bych i místně příslušnou hygienickou stanici.