Pokud jde o obecný postoj veřejnosti k zaměstnávání cizinců, zřetelně nadpoloviční většina občanů (55 %) to považuje za správné, zatímco o málo více než třetina (36 %) vyjadřuje opak. Oproti výzkumu z března loňského roku se podíl souhlasících o 13 procentních bodů propadl a naopak podíl nesouhlasících zaznamenal meziročně přírůstek o 11 procentních bodů. Oproti roku 2003 ovšem i navzdory tomuto pohybu opačným směrem stále zůstává patrný dosti významný posun ve prospěch souhlasného vyjádření k zaměstnávání cizinců, když tehdy byly oba podíly téměř vyrovnané s nepatrným převisem
nesouhlasících.
Podrobnější analýza ukázala, že zaměstnávání cizinců má relativně vyšší podporu mezi absolventy vysokých škol, dotázanými s dobrou životní úrovní, vysoce kvalifikovanými odbornými či vedoucími pracovníky, lidmi řadícími se na pravolevé politické škále napravo od středu a voliči Strany zelených nebo ODS.
Naopak nesouhlas se zaměstnáváním cizinců častěji zazníval od lidí vyučených bez maturity, nezaměstnaných, respondentů se špatnou životní úrovní, dotázaných hlásících se jednoznačně k levici, stoupenců KSČM a nevoličů.
Respondenti se rovněž vyjadřovali působení cizinců na českém trhu práce. Výsledky ukazují, že většina občanů se kloní k názoru, že cizí levná pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů a že zaměstnávání cizinců by se mělo omezit v oblastech s vysokou nezaměstnaností. Obdobně převažuje i mínění, že cizinci by se měli zaměstnávat jen v profesích, o které čeští uchazeči o práci nemají zájem.
Čeští občané se kromě toho spíše přiklánějí k názoru, že by při přijímání do práce neměli být upřednostňováni cizinci ze zemí EU před ostatními, i když oproti situaci z let 2003 i 2008 je převaha tohoto názoru nad opačným postojem mnohem menší, přičemž oba podíly souhlasu i nesouhlasu se v tomto případě již téměř vyrovnaly.
Asi polovina Čechů souhlasí s tím, že příliv zahraničního kapitálu zlepšuje situaci na našem trhu práce, čtvrtina dotázaných v šetření uvedla opak. Oproti šetření z minulého roku vstřícnost české veřejnosti vůči zaměstnávání cizinců doznala zřetelný pokles, který se projevil zejména nárůstem souhlasu u výroků, že „levná cizí pracovní síla ohrožuje současné zaměstnávání českých občanů“ o 12 procentních bodů a že „zaměstnávání cizinců by se mělo omezit v oblastech s vysokou nezaměstnaností“ o 9 procentních bodů. O šest procentních bodů pak poklesl podíl souhlasících s tím, že „příliv cizího kapitálu zlepšuje situaci na našem trhu práce“. Jen malé zvýšení (shodně o 4 procentní body) pak bylo zaznamenáno u výroků, že „cizinci by se měli zaměstnávat jen v profesích, o něž občané ČR nemají zájem“ nebo že „při přijímání do práce je správné upřednostňovat cizince ze zemí EU oproti jiným cizincům“.

Zdroj: CVVM