Vaši výpověď pracovního poměru můžete dát zaměstnavateli z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Žádné omezení pro tento případ pro vás nepředstavuje ani skutečnost, že jste na mateřské dovolené. Výpověďní doba v souladu se zákoníkem práce činí nejméně 2 měsíce. Pracovní smlouvou může být sjednána výpověďní lhůta delší. Záleží tedy na obsahu vaší pracovní smlouvy; pokud žádné ustanovení a specielní délce výpověďní doby vaše pracovní smlouva nestanoví, platí zákonná 2 měsíční výpověďní doba.

Výpověďní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Výpověď je zaměstnavateli doručena, jakmile ji zaměstnavatel převzal. V praxi se zaměstnavateli obvykle doručuje osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele, zpravidla nadřízenému zaměstnanci, příp. vedoucímu personálního oddělení (personálnímu řediteli), generálnímu řediteli apod. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen doručení písemnosti potvrdit. Písemnost může být samozřejmě zaměstnavateli doručena i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, na adresu sídla zaměstnavatele. V případě odeslání výpovědi prostřednictvím provozovatele poštovních služeb však musíte počítat s nezbytnou dobou nutnou pro doručení a výpověď odeslat v dostatečném předstihu, aby byla zaměstnavateli doručena před koncem kalendářního měsíce tak, aby od prvního dne měsíce následujícího mohla běžet výpovědní doba. Pro účely důkazu o odeslání a doručení výpovědi zaměstnavateli doporučuji odeslat výpověď doporučeně s tzv. doručenkou/dodejkou, v níž příslušný útvar zaměstnavatele určený k přebírání pošty potvrdí datum doručení zásilky zaměstnavateli.