Pro přesné zodpovězení vašeho dotazu jsou nutné další doplňující informace, jak uvádím dále.

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranným právním úkonem, platnosti nabývá teprve podpisy obou smluvních stran. Do doby, než je takto dohoda platně uzavřena (oběma stranami podepsána), pracovní poměr trvá a může být ukončen některým z dalších způsobů rozvázání pracovního poměru, tj. i výpovědí. Byl-li návrh dohody podán v písemné formě již s datem a podpisem vaší manželky a předložen zaměstnavateli k odsouhlasení, resp. k doplnění jeho podpisu, avšak do doby podání výpovědi nebyla oběma stranami podepsaná dohoda vrácena manželce zaměstnavatelem zpět, doporučuji ve výpovědi tuto skutečnost uvést, tj. odkázat na předložený návrh dohody o rozvázání pracovního poměru, avšak nepřijetí tohoto návrhu ze strany zaměstnavatele k datu podání výpovědi. Z tohoto důvodu zaměstnankyně prohlásí, že podává výpověď z pracovního poměru a bere návrh dohody o rozvázání pracovního poměru zpět. Zaměstnavatel by totiž mohl připojit svůj podpis na dohodu se stejným (zpětným) datem jako zaměstnankyně, které předchází sjednanému dni ukončení pracovního poměru, a prezentovat tak platnost dohody (a tudíž i rozvázání pracovního poměru) ještě před podáním výpovědi ze strany zaměstnankyně. Zaměstnankyně by potom měla obtížnou pozici pro dokazování způsobu a data ukončení pracovního poměru. Do doby přijetí návrhu dohody druhou stranou a vydání písemného vyhotovení oboustranně podepsané dohody má zaměstnankyně právo vzít svůj návrh dohody zpět.

V případě, že manželka podala návrh dohody na rozvázání pracovního poměru bez data a bez jejího podpisu, je uvedený postup rovněž možný, avšak není již nezbytný – v tomto případě je pouze jednou stranou (zaměstnavatelem) podepsaný návrh dohody stále pouhým návrhem, nikoliv platnou dohodou a k rozvázání pracovního poměru by prokazatelně došlo až uplynutím výpovědní doby po podání výpovědi.

Pokud by po podání výpovědi zaměstnankyní projevil zaměstnavatel zájem na dřívějším rozvázání pracovního poměru dohodou a manželka by s navrhovaným rozvázáním pracovního poměru dohodou dříve, než uplyne výpovědní doba, souhlasila, může být podaná výpověď odvolána se souhlasem zaměstnavatele. Odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno písemně. Současně s odvoláním výpovědi a souhlasem s odvoláním ze strany zaměstnavatele by však měla být oběma stranami podepsána dohoda o rozvázání pracovního poměru. Pracovní poměr by potom skončil dohodou ke sjednanému dni.