Obecně platí, že v případě nevyplacení mzdy nebo její části zaměstnavatelem ani v zákonem stanovené lhůtě po uplynutí termínu splatnosti má zaměstnanec možnost okamžitého zrušení pracovního poměru.

V případě okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem přísluší zaměstnanci při skončení pracovního poměru odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku, není-li kolektivní smlouvou nebo individuální dohodou sjednáno odstupné vyšší. Skutečnost, že máte sjednán pracovní poměr na dobu určitou do konce roku 2009, nemá na možnost okamžitého zrušení pracovního poměru a nárok na odstupné vliv.

Zaměstnanec může pracovní poměr zrušit okamžitě v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy nebo jakoukoliv její část do 15 dnů od uplynutí termínu splatnosti. Nejedná se však o splatnost mzdy stanovenou individuálně v konkrétních organizacích zaměstnavatele (tzv. výplatní termín - ve Vašem případě vždy k 10 dni v měsíci), ale o splatnost stanovenou obecně zákoníkem práce. Dle zákoníku práce jsou mzda nebo plat splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou jejich složku. Tj. ve vašem konkrétním případě je mzda za měsíc květen splatná ve smyslu zákoníku práce do konce měsíce června. Prvním dnem, kdy můžete z uvedeného důvodu okamžitě zrušit pracovní poměr, je potom 16. červenec.

Pracovní poměr můžete z uvedeného důvodu zrušit pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy jste se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, tj. nejpozději do 16. září.

Shora uváděná práva Vám náleží pouze v případě, že Vám skutečně zaměstnavatel nevyplatil celou mzdu v její nárokové části, a tuto mzdu jste měli ve fixní výši sjednánu pracovní smlouvou. Zaměstnavatel nemůže jakkoliv jednostranně, bez souhlasu zaměstnance, zkrátit nárokovou část mzdy. Pokud by však výše mzdy nebyla sjednána pracovní smlouvou, ale pouhým jednostranným rozhodnutím zaměstnavatele (mzdovým výměrem, vnitřním předpisem apod.), potom může zaměstnavatel opět jednostranně výši mzdy zaměstnance změnit. Změna však musí být zaměstnanci oznámena zaměstnavatelem nejpozději ke dni účinnosti této změny.