Jedná se o možnosti financování vzdělávacích aktivit, které jsou určeny nejen studentům středních a vysokých škol. Nově jsou dostupné i projekty pro širokou veřejnost v oblasti celoživotního vzdělávání (zahraniční vzdělávací workshopy).

Novinky jednotlivých programů:

Projekty Partnerství Comenius Regio

Finančně podporují bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů. Umožňují úřadům s působností ve školním vzdělávání, školám a dalším organizacím z obou regionů spolupracovat na jednom nebo více tématech společného zájmu. Cílem projektů je celkové zlepšení možností v oblasti školního vzdělávání.

Zaměření projektu vychází z potřeb a zájmů obou stran, například v oblasti managementu škol, vzdělávání učitelů, dlouhodobé spolupráce v oblasti školního vzdělávání, podnikatelské výchovy, snižování předčasného ukončení školní docházky apod.

Projekt Individuální mobility žáků

Cílem je umožnit žákům poznat studium a život v jiné evropské zemi, rozvinout u nich porozumění pro rozmanitost kultur a jazyků a osvojit si kompetence nezbytné pro osobní rozvoj.

Aktivita si rovněž klade za cíl podpořit dlouhodobou spolupráci mezi zapojenými školami, která povede k vzájemnému uznávání studia absolvovaného na partnerských školách a posílení evropského rozměru školního vzdělávání.

Mobility žáků mohou probíhat mezi školami téhož partnerství, a které jsou z následujících 13 zemí: Rakousko, Belgie – německá část, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Norsko, Španělsko, Švédsko.

GRUNDTVIG Workshopy

Příležitost pro české instituce vzdělávající dospělé získat grant na organizaci workshopu, jehož se účastní zájemci z celé Evropy. Cílem workshopů je zapojit dospělé do vzdělávacích aktivit, zaujmout je touto méně formální a praktickou formou a umožnit tak evropskou mobilitu dospělých účastníků vzdělávání. Téma workshopu může být jakékoli, pokud souvisí se vzdělávacími potřebami dospělých. Může se jednat o prohlubování jazykových znalostí, uměleckých dovedností nebo bude workshop zaměřen na využití informačních technologií, mezikulturní dialog, sociální a komunikační dovednosti apod.

Současně se jedná o příležitost pro veřejnost. Zahraniční vzdělávací workshopy jsou určeny široké veřejnosti. Lze si vybrat z katalogu schválených workshopů na www.naep.cz. V případě zájmu o workshop se účastník obrací přímo na organizátora akce, který je zodpovědný za výběr účastníků a hradí jejich veškeré náklady.

Dobrovolnické projekty GRUNDTVIG

Tato aktivita spočívá ve finanční podpoře projektů bilaterální mezinárodní spolupráce, která probíhá formou vzájemné výměny dobrovolníků ve věku 50+. Jedná se o dvouletý projekt, během kterého každá z organizací vyšle a přijme dva až šest dobrovolníků ve věku 50+. Délka výměnného pobytu dobrovolníka je od tří do osmi týdnů a dobrovolnická aktivita v zahraničí může spočívat v jakékoli neziskové činnosti.
Cílem projektu je umožnit seniorům ve věku 50+ vyzkoušet si dobrovolnickou činnost v jiné evropské zemi a podporovat tak neformální vzdělávání dospělých a rovněž upozornit místní komunity činné v dobrovolnictví na možnost zapojit i občany ve věku 50+ a využít tak jejich bohaté zkušenosti a znalosti.

Program česko-švýcarské spolupráce

Úkolem programu SCIEX-NMSch je snížení sociálních a ekonomických nerovností v rozšířené Evropské unii pomocí posilování vědeckých kapacit a posilování spolupráce ve vědě mezi osmi novými členskými státy (ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko) EU a Švýcarskem.
Hlavním cílem programu je vybudování a posílení vědecké spolupráce, která zajistí
rozvoj vědeckých kapacit jednotlivců, posílení vědeckého pokroku a inovace ve vědě, vybudování či posílení sítí mezi jednotlivými vědeckými pracovníky.
Fond na stipendia je určen studentům doktorandského cyklu nebo post-doktorandům (tzv. Junior Researcher) působícím v instituci, která je oprávněným žadatelem programu.

Více informací naleznete na