Přestávku v práci na jídlo a oddech je vám zaměstnavatel povinen poskytnout nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce. Pokud tedy vaše pracovní doba začíná v 6:00 a ve 12:00 je vám poskytnuta přestávka na jídlo a oddech, postupuje v tomto směru váš zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce. Délka poskytnuté přestávky by měla činit nejméně třicet minut. Ve dvanáctihodinové pracovní směně musí mít zaměstnanec nejméně dvě 30timinutové přestávky v práci. Zaměstnavatel může tuto přestávku rozdělit též na více částí, ale s podmínkou, že v tomto případě musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut. Účelem přestávky je, aby zaměstnanec měl šanci se najíst nebo odpočinout a vždy je třeba dbát, aby rozmělňování přestávky do kratších časových úseků nebylo v rozporu s tímto jejím účelem. Poskytnuté přestávky se nezapočítávají do pracovní doby. V situaci, kdy se jedná o práce nebo provoz, které nemohou být prokazatelně přerušeny, musí být zaměstnavatelem zajištěna i bez přerušení provozu zaměstnanci přiměřená doba pro oddech a jídlo, která se započítává do pracovní doby.
Shrnutí výše uvedeného k vašemu dotazu je následující: Zaměstnavatel vám správně poskytuje přestávky na oddech a jídlo nejdéle po 6 hodinách práce v půl hodinovém trvání. Pokud ovšem během této přestávky nemáte klid na oddech a jídlo, je to zcela v rozporu s účelem této přestávky a ve své podstatě to znamená, že tuto přestávku čerpáte pouze formálně a nikoliv fakticky. Ve vašem dotazu je též zmínka o lékařském potvrzení (v souvislosti s pravidelným příjmem potravy některého z tazatelů). Obsah tohoto vyjádření mi není znám, tudíž není možné se k němu kvalifikovaně vyjádřit. Pokud by ale byly splněny podmínky pro jinou frekvenci příjmu potravy, potom to zaměstnavatel nesmí ignorovat a musí přijmout opatření, aby takový zaměstnanec buď měl možnost se předepsaným způsobem stravovat, nebo ho za splnění všech podmínek stanovených zákoníkem práce převést na jinou práci (v nejzazším případě s ním ukončit pracovní poměr, protože nesplňuje předpoklady/požadavky na výkon práce). Závěrem též doplňuji, že pokud na vašem pracovišti dochází k psychické šikaně (což z dotazu - tj. jednostranného tvrzení tazatelů - není možné určit), mohlo by se jednat o tzv. lobbing nebo bossing. V tomto případě by bylo vhodné obrátit se s konkrétnějšími informacemi na odborníka.