Z vašeho dotazu nevyplývá, zda jste zaměstnavatelce již výpověď z pracovního poměru podala či nikoliv a k jakému datu. Rozhodnou je tato skutečnost pro případnou délku výpověďní doby, trvání pracovního vztahu a další s tím související práva a povinnosti. V každém případě však váš pracovní poměr dosud trvá (v případě podání výpovědi ještě po dobu výpověďní doby, s výjimkou uvedenou níže).

Z dotazu je však zřejmé, že povinnosti zaměstnavatele jsou porušovány v několika ohledech. V rozporu se zákonem je zejména postup zaměstnavatelky, kdy vám bez zákonného ukončení pracovního poměru odebráním klíčů zamezí přístup na pracoviště a znemožní výkon pracovních povinností, a to bez ohledu na skutečnost, zda již byla z vaší strany výpověď podána či nikoliv. I v případě podání výpovědi musíte vykonávat práci po dobu výpověďní doby, tj. nejméně po dobu 2 měsíců, pokud se se zaměstnavatelkou nedohodnete na dřívějším ukončení pracovního poměru písemnou dohodou. Nemůžete-li z důvodů na straně zaměstnavatelky konat práci, jde o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele; za dobu těchto překážek v práci má v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatelka povinnost poskytovat vám náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Doporučuji proto písemně (s odesláním na tzv. doručenku/dodejku, pro účely prokázání doručení) vyzvat zaměstnavatelku k umožnění výkonu práce dle pracovní smlouvy s výzvou k vyplacení náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu překážek v práci na straně zaměstnavatele.

Dalším porušením pracovně právních předpisů je nedodržení tzv. minimální mzdy v pracovní smlouvě stanovené zákoníkem práce. Minimální mzda je stanovena v základní sazbě 7955 Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za 1 hodinu. Při sjednaném pracovním úvazku 20 hodin týdně není sjednanou výší mzdy necelých 3000 Kč sazba minimální mzdy dodržena. Práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu 20 hodin na příkaz nebo s vědomím zaměstnavatelky je potom prací přesčas, za kterou vám přísluší příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku (pokud se nedohodnete na poskytnutí náhradního volna). Za práci v sobotu (příp. v neděli) potom přísluší příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Práce přesčas může být zaměstnavatelem nařízena jen z vážných provozních důvodů. Při vámi uváděném rozsahu výkonu práce v porovnání se stanovenou týdenní pracovní dobou jsou překračovány zákonné limity pro celkový rozsah práce přesčas (nařízené i konané s vědomím zaměstnavatele) 8 hodin týdně, a to po období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Zaměstnavatelka dle vašeho dotazu zřejmě porušuje i zákonnou povinnost vést pro každého zaměstnance mzdový list a při měsíčním vyúčtování mzdy vydat písemný doklad (tzv. výplatní páska) s údaji o jednotlivých složkách mzdy a o provedených srážkách. Povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) je stanovena zákoníkem práce až při skončení pracovního poměru (což dle obsahu vašeho dotazu při dodržení zákonných podmínek dosud nenastalo).

Zákonná výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, přičemž přihlíží k provozním důvodům a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na jiné délce čerpané dovolené. Pokud vám nebylo zaměstnavatelkou určeno čerpání dovolené (a to i z vážných provozních důvodů) za rok 2008, mělo by vám být v souladu se zákoníkem práce určeno čerpání dovolené za rok 2008 nejpozději do 31. října letošního roku. Pokud vám nebude do uvedeného data čerpání dovolené zaměstnavatelkou určeno, je první následující pracovní den (tj. v letošním roce je to pondělí 2.11.) dnem vašeho nástupu na nevyčerpanou dovolenou a to i tehdy, neudělí-li vám k tomuto nástupu na dovolenou zaměstnavatelka souhlas; doporučuji však písemně tuto skutečnost zaměstnavatelce oznámit. Pokud k uvedenému datu popsaným způsobem dovolenou za rok 2008 nevyčerpáte, vaše právo na dovolenou za rok 2008 zaniká. Pokud jde o dovolenou za rok 2009, může být čerpána obdobným způsobem až do konce roku 2010, s určením jejího nástupu do 31. října 2010. V případě skončení pracovního poměru vám přísluší náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou r. 2009 (a to jak její část, příp. i za celou dobu nevyčerpaných 4 týdnů).

Doporučuji zaměstnavatelku na případy porušování zákoníku práce písemně upozornit, pokud ani přes toto upozornění nebude plnit povinnosti stanovené zákoníkem práce, máte možnost se obrátit na místně příslušný inspektorát práce podle sídla zaměstnavatele. Inspektorát práce je ze zákona vybaven pravomocemi provádět u zaměstnavatele kontrolu dodržování zákonných povinností a případným ukládáním pokut jejich dodržování vymáhat.