Výpověď je jednostranným právním úkonem, proto pokud ji zaměstnanec nebo zaměstnavatel vůči druhé straně učiní, zákon pro její platnost či účinnost nevyžaduje její podepsání druhou stranou. Není tedy rozhodující, zda tazatelka výpověď podepíše či nikoliv, účinná bude jejím doručením tazatelce. Pokud budou výpovědními důvody skutečně důvody nadbytečnosti či jiných organizačních změn, náleží zaměstnanci odstupné ve výši stanovené zákonem, tedy ve výši minimálně trojnásobku průměrného měsíčního výdělku. Zaměstnavatel je povinen odstupné vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se se zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. Pokud se zaměstnavatel dostane do prodlení s výplatou odstupného nebo odstupné odmítá vyplatit, může zaměstnanec svůj nárok vymáhat soudní cestou.