S ohledem na znění ustanovení § 309 odst. 2 písm. c) zákoníku práce zastávám názor, že v Pokynu k dočasnému přidělení zaměstnance musí být konkrétním způsobem uvedena doba, na kterou se tzv. dočasné přidělení zaměstnance zakládá.
Důvodem pro takový výklad je zejména otázka právní jistoty zaměstnance, na které je dle mého názoru nutno trvat – dočasné přidělení zaměstnance je po obsahové stránce vztahem velice podobným pracovnímu poměru (viz např. § 309 odst. 5: „Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance“), tj. není patrně akceptovatelné, aby zaměstnanec nevěděl, na jakou dobu je dočasně přidělen uživateli.
Pokud byste o době trvání dočasného přidělení byla informována jiným způsobem (např. samostatným dokumentem, ze kterého by vyplývalo, co se přesně rozumí termínem „doba přidělení uživateli“ použitým v Pokynu k dočasnému přidělení zaměstnance), potom bych skutečnost, že tento údaj není tímto konkrétním způsobem uveden v Pokynu k dočasnému přidělení zaměstnance, považoval za drobnou formální vadu – fakticky byste totiž o jeho obsahu informována byla. Pokud ale nejste o obsahu termínu „doba přidělení uživateli“ informována vůbec, jde dle mého názoru o pochybení a agentura práce je povinna vám sdělit, jaká doba se tímto termínem konkrétně rozumí.