Hned včera se objevila otázka, zda Ústavní soud může v řízení o velezradě pokračovat i poté, co prezidentu republiky skončí funkční období.

Konečnou odpověď dá přirozeně Ústavní soud. Pokud se však bude řídit doposud vždy aplikovanými závěry teorie trestního i občanského práva procesního, potom v řízení pokračovat bude.

Důvod je jednoduchý - řízení probíhá a jeho jednotlivé úkony jsou činěny vždy dle procesních předpisů, které jsou účinné v době projednávání. Tedy nikoliv předpisů účinných v době zahájení řízení. Výjimka by musela být výslovně stanovena zákonem.

Podíváme-li se na zákon o Ústavním soudu, potom s účinností od 8. března 2013 nastupuje novela, která stanoví, že v řízení o velezradě se pokračuje i tehdy, když prezidentu republiky funkční období skončilo. Žádnou výjimku z tohoto pravidla zákon nestanoví.

Co se tedy stane? Úderem půlnoci ze 7. na 8. března skončí funkční období prezidenta republiky, ale v témže momentu se stane výše uvedená novela účinnou. Nevznikne tedy žádná prodleva, v níž by eventuálně mohlo být řízení zastaveno.