Zkušenosti, možnosti a starosti mé porevoluční “generace Y” jsou naprosto odlišné od zkušeností, možností a starostí generací předcházejících. To musí přirozeně vést k životním a společenským postojům nevycházejícím evolučně z předchozího vývoje. Ostatně 40 let nesvobody toho k navázání mnoho nenabízí. Není proto náhodou, že se tato domnělá společenská propast objevuje právě 20–25 let po sametové revoluci, kdy se generace Y poprvé aktivně zapojuje do veřejného života a diskuse.

Sociodemografické rozdíly existují vždy a všude. Přes jejich zvýraznění z důvodu ekonomické krize, v tomto ohledu Česko žádnou fundamentální změnou neprochází. Sledujeme-li narůstající hluboké neporozumění uvnitř společnosti ohledně základních společenských hodnot, skutečnou hnací silou musí být generační změna.

S rostoucím vlivem generace Y na vývoj české společnosti bychom se měli ptát, jakou naše společnost v příští dekádě může být. Generalizace jsou z principu náchylné na větši či menší omyly. V následujícím textu se přesto snažím zachytit, čím může má generace Y našemu zdravému rozvoji příspět.


Česká role ve světě

1. Nemáme strach ze světa
Nebojíme se Berlína, nebojíme se Bruselu, a nebojíme se dokonce ani Moskvy. Nebojíme se, protože nemáme proč. Jsme úspěšná země schopných lidí pevně zakotvená ve středu sjednocující se Evropy. Nenecháme se znovu a znovu strašit. V Evropské unii jsme obklopeni spolupracujícími svobodnými zeměmi, národy a Evropany, nikoliv nepřáteli.

2. Jsme hrdí na své kořeny a historii
Věříme, že nám česká historie nabízí mnoho událostí a osobností, na které můžeme být hrdí a ze kterých si můžeme brát inspiraci. Právě proto se nebojíme přiznat také momenty, na které hrdí být nemůžeme. Z úcty k našim kořenům odmítáme špinění české historie zlehčováním a nekritickým hájením temnějších okamžiků. Něco takového nemáme zapotřebí.

3. České národní zájmy není třeba bránit, ale prosazovat
Náš stát a národ nečelí žádnému nepřátelskému útoku, ale férové konkurenci, ve které jsou naše zájmy občas odlišné od zájmů ostatních evropských zemí a daleko častěji s nimi ve shodě. Nemáme se tedy proti komu a před čím bránit. Musíme být ale schopni prosadit svoji perspektivu, pokud je odlišná, a dosáhnout příznivého kompromisu. Tak jako jiné evropské země mohou mít zájem na ovlivnění naší politiky, máme my zájem ovlivnit politiku jiných zemí. Evropský projekt je k prosazení českých národních zájmů tím nejlepším nástrojem.

4. Neobáváme se rozpuštění
Rozpouštění české “kostky cukru” se může obávat pouze ten, kdo si této kostky skutečně neváží. Věříme, že česká společnost, hodnoty a historie mají svůj unikátní význam, který si svou hodnotu zachovává i v otevřeném světě. Pro jejich přežití proto není potřeba žádných umělých a nesmyslných bariér a barikád.

Jací chceme být

5. Čech nemá barvu ani vůni
Čechem je pro nás kdokoliv, kdo s námi sdílí náš prostor a naše starosti. Není důležitý jeho tvar, barva ani kde se narodil. Rádi vítáme též nové Čechy, přicházeji-li aktivně přispět a zapojit se do naší společnosti.

6. Občanská společnost je olejem státu
Občanskou činorodost považujeme za základní podmínku dobře fungujícího státu. Je čistě v našich rukou, jak naše vlastní a svobodná země vypadá, a je proto naší odpovědností aktivně přispět, kdekoliv můžeme pomoci ke zlepšení. A nemusí jít pouze o formální občanská sdružení, svou angažovanost můžeme denně projevovat individuálně ve svém okolí. Stačí odmítnout lhostejnost a pohodlné spoléhání se na někoho jiného.

7. Máme rádi pestrost
Pestrost přináší svobodu výběru a obohacuje každého. Jsme přesvědčeni, že pouze kontakt s co nejširší paletou názorů, myšlenek, životních stylů, chutí a barev umožňuje rozvoj každého člověka i celé společnosti k lepšímu. Vítáme proto odlišnost a rozmanitost s otevřenou a tolerantní myslí. Nijak tím není zpochybněna nedotknutelnost univerzálních základních lidských práv každého člověka.

8. Lidská práva mají přednost před okamžitým ziskem
Jsme přesvědčeni, že základní lidská práva náleží všem lidem v jakékoliv době a v jakékoliv části světa. Odmítáme jejich zlehčování odkazy na kulturní a civilizační rozdíly a přivírání očí pro krátkodobé ekonomické zájmy. Věříme, že zásadová podpora svobody, demokracie a spravedlnosti je nejen jediným morálně přijatelným chováním, ale v dlouhodobé perspektivě také tou nejvýhodnější politikou.

9. Věříme v pokrok
Klademe si vyšší a vyšší ambice. Od sebe, spoluobčanů i politiků očekáváme stále více, naopak jsme ochotni stále méně se smířit s kompromisy. Díky dospívající demokracii, zvyšující se zkušenosti ve všech dimezích a pozitivnímu vlivu sdílení nápadů a myšlenek v otevřené Evropě a v globalizovaném světě si nemůžeme klást jiné než postupně se navyšující cíle. Negativní jevy tolerovatelné v porevolučním období jsou stále více nepřijatelné.

Zásady zdravé společnosti

10. Každý má právo se o svém životě rozhodovat sám
Právo na rozhodování o vlastním životě musí být základním pravidlem fungování společnosti. Neexistuje-li silný spravedlivý důvod, stát a společnost nemají právo zasahovat do samostatného rozhodování. A to ani v případech, kdy s těmito rozhodnutími nesouhlasíme.

11. Věříme v právo na důstojnost
Jsme na světě společně, sdílíme společný prostor. Z toho vyplývá náš závazek myslet a brát ohledy na druhé v každé životní situaci. Společnost nesmí být pouze predátorským soubojem, musí být též schopna každému zajistit naplnění práva na důstojnost bez ohledu na jeho životní štěstí.

12. Odmítáme diskriminaci
Diskriminace založená na neracionálních stereotypech je pro nás nepřijatelná. Považujeme za důležité překonávat historicky navyklé společenské vzorce, které nejenže neplní žádný společenský účel, ale společnosti naopak brání v rozvoji. Odmtáme proto diskriminaci rasovou, genderovou, sexuální i náboženskou.

13. Máme odpovědnost k české historii, kultuře a krajině
Cítíme odpovědnost k české historii, kultuře a krajině, jak nám byla svěřena předchozími generacemi. Máme povinnost nejen jejich zachování, ale také dalšího rozvoje a zlepšení. Je přitom potřeba přemýšlet za horizont dnešního ekonomického prospěchu.

14. Soukromí patří mezi ta nejdůležitější práva
Vnímáme negativně rostoucí tlak, kterému čelí osobní soukromí. Věříme, že právo na soukromí je důležitým principem a jeho porušení lze obhájit jen ve výjimečných případech. Nesouhlasíme s jeho plíživým omezováním ve jménu domnělých bezpečnostních a jiných nepřiměřeně nafukovaných hrozeb.

15. Pravda, láska či krása mají hodnotu
Věříme, že ne vše, co má na světě hodnotu, je možné vypočítat v pěnezích. Některé věci mají hodnotu přesahující jejich cenu v tržní směně. Pravdu, lásku či krásu není možné koupit, přesto jsou nezbytnými základy zdravé společnosti.

16. Poctivost se vyplácí
Věříme, že se poctivost vyplácí, a to na všech úrovních. Podvod v malém měřítku není z morálního hlediska o mnoho lepší než podvod velký. Proto ovlivnit zdravé fungování společnosti svým osobním příkladem může každý z nás.

Žijeme své hodnoty

17. Slušnost není slabost
Věříme, že slušnost je elementární ctností a užitečným prvkem svobodné společnosti. Samoúčelnou nekorektnost nepovažujeme za znak odvahy a rebelství, ale za obyčejné hulvátství. Odmítáme v diskusi jakoukoliv cenzuru, ale více si ceníme lidí schopných formulovat svou myšlenku bez urážek.

18. Oceňujeme úspěch
Máme radost z úspěchu jiných, a to nejen v hokeji. Považujeme za důležité ocenit každého, kdo je v něčem výjimečný, i pokud nás tím v něčem převyšuje či se jednoduše odlišuje. Věříme navíc, že úspěch druhých může být a zpravidla bude užitečný i pro nás.

19. Věříme v otevřenost a komunikaci na rovinu
Otevřený přístup k informacím a pozitivní společenská diskuse bez zábran jsou zdravější a efektivnější než pomlouvání a zákulisní dohadování. Máme právo vědět, co se v naší společnosti a v našem okolí děje. Zároveň je však naší povinností otevřeně vystoupit, máme-li se k čemu. Stěžovat si soukromě nemá smysl. Kritiku je správné přijímat i sdělovat konstruktivně.

20. Ceníme si české mírnosti
Považujeme českou mírnost a uměřený přístup k věcem za pozitivní hodnotu, kterou se odlišujeme od většiny jiných společností. Odmítáme proto extremismus a agresivitu jakéhokoliv druhu, upřednostňujeme společnou domluvu před konfliktem a opatrnost před radikálním postupem.

21. Máme se rádi
Snažíme se hledat v lidech lepší stránky, neošklivíme si je pro odlišnost názorů a způsobů. Každý jsme formováni svými životními zkušenostmi, schopnostmi a zázemím a nikdo nejsme neomylný. Povyšováním se a urážením bychom snižovali pouze sami sebe. Snahou o pochopení se naopak můžeme obohatit.