Gatestone Institute v USA (OIC Opens Office in Brussels to Fight "Islamophobia" in Europe z 26.6.2013) - Organizace islámské spolupráce (OIS), vlivná organizace 57 muslimských zemí, oficiálně zahájila stálou pozorovatelskou misi při Evropské Unii (EU). Primárním cílem OIS, se sídlem v Saúdské Arábii a financované islámskými zeměmi po celém světě, je již dlouhou dobu vytvářet tlak na Evropu a Spojené státy ke schvalování zákonů, které by zakazovaly "negativní stereotypy o islámu". Ze zřízení stálé přítomnosti OIS v Bruselu, vyplývá, že tato organizace má v úmyslu znásobit své lobbistické úsilí zaměřené na zákaz všech forem "islamofobie" (termín vymyšlený Muslimským bratrstvem v roce 1990) v 27mi členné EU, kde omezení svobody projevu, týkající se islámských záležitostí, je již běžnou věcí (viz zde, zde, zde a zde).

Generální tajemník OIS Ekmeleddin Ihsanoglu zahájil misi v EU během formálního inauguračního obřadu v Bruselu 25. června 2013, kterého se účastnili diplomaté, úředníci EU a představitelé z Evropy a celého muslimského světa. Ve svém inauguračním projevu, Ihsanoglu prohlásil: "Existuje rostoucí a rozvíjející se zájem nejvyšší úrovně v rámci EU, aby se spolupracovalo s OIS...myslím, že naše vztahy s Evropskou unií v různých bodech pořadu jednání, které sdílíme budou přínosem pro nás všechny. Existuje potřeba spolupráce mezi muslimským světem a Evropou a OIS, jako kolektivního hlasu muslimského světa, která je kandidátem pro modernizaci a moderaci, bude správnou institucí jednající s EU." Ihsanoglu - který v rozhovoru pro televizi Al Jazeera nedávno řekl, že jeho úkolem číslo jedna je boj proti náboženskému pronásledování muslimů na Západě - dodal: "Potřebujeme vážně bojovat proti islamofobii dalšími posílenými vazbami mezi islámským světem a Evropou a odstranit zbytečné nedůtklivosti."

Od konce 90.let 20.století OIS podporovala tzv. Istanbulský proces, agresivní snahu muslimských zemí, aby se kritika islámu stala mezinárodním zločinem. Výslovný cílem Istanbulského procesu je zakotvit v mezinárodním právu globální zákaz veškerého kritického zkoumání islámu a islámského práva šaría. V posledních letech se OIS zabývá stanovenou diplomatickou ofenzivou přesvědčit západní demokracie k implementaci rezoluce 16/18 Rady pro lidská práva OSN (RLP), která vyzývá všechny země, aby bojovaly proti "nesnášenlivosti, negativním stereotypům a stigmatizaci...náboženství a víry." (Analýzy války OIS proti svobodě projevu lze nalézt zde a zde.) Rezoluce 16/18, která byla přijata na ústředí RLP v Ženevě v březnu 2011 (s podporou Obamovy administrativy) - spolu s OIS podporovanou rezolucí 66/167, která byla v tichosti schválena 193 členy Valného shromáždění OSN dne 19. prosince 2011 - je všeobecně vnímána jako označení významného kroku vpřed v úsilí OIS o posun konceptu mezinárodního práva k hanobení islámu. 

OIS zaznamenala diplomatický úspěch, když Obamova administrativa souhlasila s hoštěním třídenní konference Istanbulského procesu ve Washingtonu D.C. v termínu 12. až 14. prosince 2011. Tím Spojené státy daly OIS politickou legitimitu ve snaze globalizovat svoji iniciativu zákazu kritiky islámu. Odmítnutím nezůstat pozadu za Američany, následně EU hostilo konferenci Istanbulského procesu ve Wilton Parku v Londýně v termínu 3. až 5. prosince 2012. Cílem setkání bylo "dospět k vzájemnému pochopení rezoluce 16/18 Rady OSN pro lidská práva, o boji proti náboženské nesnášenlivosti a rozdílům v důrazu vzhledem ke svobodě projevu." Podle Ihsanogla, nabídka EU hostit setkání, které shromáždilo právní odborníky, nevládní organizace, zástupce vlád, akademiky, zákonodárce a pedagogy, jakož i zástupce OIS, představovala "kvalitativní posun v akci proti fenoménu islamofobie." OIS byla zvláště rozzlobená její neschopností umlčet rostoucí počet demokraticky zvolených politiků v Evropě, kteří vyjadřovali obavy ohledně odmítání muslimských imigrantů integrovat se do jejich hostitelských zemí a z toho plynoucích vytváření paralelních islámských společností v mnoha částech Evropy.

Podle Ihsanogla "se fenomén islamofobie nachází na Západě obecně, ale roste zejména v evropských zemích a jiným způsobem než v USA, což přispělo k přípravě Rezoluce 16/18. Nový evropský postoj představuje začátek posunu od jejich předchozí rezervovanosti v uplynulých letech v průběhu pokusů ze strany OIS postavit se "hanobení náboženství" v Radě pro lidská práva a na Valném shromáždění OSN." Nicméně OIS nebyla schopna získat dostatečnou podporu pro všezahrnující globální zákon o rouhání v rámci OSN a Ihsanoglu tak v říjnu 2012 oznámil, že OIS změní svou strategii tím, že bude apelovat na jednotlivé národní státy uzákonit zákony nenávistné řeči o islámu.

OIS také urychlila snahy kriminalizovat kritiku islámu na základě článku 20 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (MPOPP), multilaterální smlouvy, která je součástí Mezinárodní listiny lidských práv. Podle OIS se v článku 20 MPOPP uvádí, že očerňování symbolů nebo posvátných osob jakéhokoli náboženství je trestným činem a Ihsanoglu říká, že jediným problémem je její nedostatečné prosazování signatářskými státy. Ve dnech 7. až 8. ledna 2013 OIS pořádalo v Istambulu setkání mezinárodních expertů na právo a lidská práva, s daným cílem zkoumat právní možnosti pro "zákaz náboženské nesnášenlivosti vůči muslimům." Během úvodní řeči Ihsanoglu uvedl: "Toto naše setkání v Istambulu je zásadním milníkem mnohastranného, různorodého, diplomatického a právního procesu proti islamofobii a kampani zahájené proti islámu a jeho proroku." Ihsanoglu dodal: "Od prvního dne v úřadu, jsme byli schopni vidět přijímání usnesení obrany islámu a odsouzení útoků proti islámu na Valném shromáždění OSN a v Radě pro lidská práva OSN v Ženevě." Jasným znamením, že OIS nemá v úmyslu upustit od Rezoluce OSN 16/18, je výrok Ihsanogla: "věcí, která dnes bude projednána moudrými muži je, jak bude '16/18" implementována. Budeme diskutovat o sankcích z pohledu mezinárodního práva...co se stane, když to arogance karikatur nakreslených nebo zfilmovaných přestřelí."

Dne 22. ledna 2013 Ihsanoglu řekl britským vládním úředníkům, kteří se účastnili "Zasedání na vysoké úrovni o intoleranci" v Londýně, že islamofobie je otázkou "nejvyššího současného významu" a věcí "zásadních obav". Vyzval EU, aby diskutovala o vybudování společného postoje k boji proti "nesnášenlivosti a diskriminace vůči muslimům." Proto se zřízením stálé přítomnosti OIS v Bruselu Ihsanoglu jeví být diplomatickou předpřípravou k přimění nevolených byrokratů v sídle EU uzákonit "nenávistnou řeč", která by nařízením omezila, co 500 milionů evropských občanů (včetně demokraticky zvolených politiků) může a nemůže říct o islámu. V rozhovoru pro turecké sdělovací prostředky dne 24. června před zahajovacím ceremoniálem v Bruselu, Ihsanoglu varoval EU před povolením jakékoli řeči, která by mohla být považována za nepřátelskou vůči islámu.

Například, Ihsanoglu vyzval EU, aby zakázala používat termín "islámský terorista" a nahrazovat jej místo toho slovem "džihádista". Podle Ihsanogla "džihád nemusí nutně znamenat zabíjení ostatních" a obvinil západ ze zmatení pojmu džihád, že znamená "svatou válku". Řekl, že muslimští učenci opakovaně potvrdili, že slovo džihád, který je zmíněn v Koránu, jednoduše znamená "bojovat" o dobro a odstranit nespravedlnost, útlak a zlo ze společnosti. Mezitím, OIS pořádá "anti-islamofobni sympozia" po celé Evropě s názvem "Rozmazávání islámu a muslimů v médiích" a z nichž se první konalo v Bruselu v termínu 15. až 16.února 2012 a bylo "zaměřeno na vytvoření informačních mechanismů čelících pomlouvačným kampaním proti islámu v médiích."

Jiný orgán OIS nazvaný Organizace islámské výchovy, vědy a kultury (OIVVK) uspořádala v Bruselu seminář na téma "jak se vypořádat se stereotypními představami o islámu v evropských televizních programech." Seminář byl určen na pomoc evropským novinářům "definovat vlastnosti stereotypů o islámu v evropských televizních programech, upozornit na nebezpečí hanobení náboženství a vyjasnit rozdíl mezi svobodou projevu a právem na kulturní odlišnosti, závazek k islámské kulturní identitě a boj proti rasismu a nenávisti." Podle Ihsanogla "náznačovat, že islám je problémem, jak se tvrdí v nenávistném směru islamofobie, je negování vznešených hodnot islámu míru, soucitu a tolerance a všech ušlechtilých ctností, kdy islám procházel čtrnácti stoletími jako tolerantní, skvělá a zářící civilizace."

Ve své poslední knize s názvem "Evropa, globalizace a příchod univerzálního chalífátu", islámské učednice Bat Ye'orové, poskytuje hloubkový pohled do neprůhledných vztahů EU s OIS, které popisuje jako "rádoby univerzální chalífát", který vykonává významnou moc prostřednictvím EU, OSN a dalších mezinárodních organizací. Ye'orová popisuje strategický manuál OIS "Strategie Islámské kulturní akce na Západě", ve kterém OIS uvádí, že "muslimské komunity imigrantů v Evropě jsou součástí islámského národa" a doporučuje "řadu kroků, aby se zabránilo integraci a asimilaci muslimů do evropské kultury." Podle Ye'orové "chalífát žije a roste v Evropě...postupuje přes popírání nebezpečí a zamlžování historie. Postupuje kupředu na pozlacených kobercích v chodbách dialogu, sítí aliancí a partnerství, v korupci jejích lídrů, intelektuálů a nevládních organizací, zejména v OSN."

Během 12. islámského summitu v Káhiře ve dnech 6. až 7. února 2013 členové OIS jednomyslně zvolili Iyada bin Amin Madania na post generálního tajemníka OIS. Madaniho úřad začne v lednu 2014, když vyprší úřad Ihsanogla. To bude poprvé, co OIS (která sama sebe popisuje jako "jednoho jediného oficiální představitele muslimského světa...skutečného mluvčího muslimského světa") bude vedena Saúdskou Arábií a pozorovatelé se domnívají, že pod Madanianim bude OIS ještě extrémnější. Mezitím Ihsanoglu nadále napomínal EU, že "islám je třeba vítat jako člena rodiny v Evropě, ne jako hosta." Řekl, že "vyloučení islámu znamená ignorovat vlivnou roli islámské civilizace ve vývoji západní civilizace."

  

Čtěte na podobné téma:

Představení "Organizace islámské spolupráce": 3x více obyvatel a 2x více států než má EU

Rakousko schválilo reformu "islámského zákona" z roku 1912