O svobodě

- Nespoutané moře svobody není nikdy bez vln.

- Vzdělávejte a informujte celé lidstvo. Je jedinou jistotou, na kterou se lze spolehnout pro zachování naší svobody.

- Pokládáme za samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou nadáni určitými nezcizitelnými právy, kterými jsou život, svoboda a snaha k dosažení štěstí.

- Nikdy se slovem ani činem nepovýším k nesnášenlivosti nebo přiznání si práva dotazovat se na náboženské názory ostatních.

- Bůh, který nám dal život, nám dal ve stejný okamžik i svobodu.

- Přísahal jsem věčné nepřátelství vůči všem formám tyranie lidského ducha.

- Neočekáváme, že se obrátíme z despotismu do svobody v peřinách.

- Kde se lidé bojí vlády, tam je tyranie. Kde se vláda bojí lidu, tam je svoboda.

- Naše svoboda závisí na svobodě tisku a ta nemůže být omezována, aniž by byla ztracena.

- Vše, co potřebuje tyranie, aby získala pevnou půdu pod nohama je, když lidé dobré vůle zůstanou zticha.

- Tyranie je určena tím, co je legální pro vládu, ale nezákonné pro občany.

- Cenou svobody je věčná ostražitost.

- Strom svobody musí být čas od času živen krví vlastenců a tyranů. Je to jeho přirozené hnojivo.

 

O obraně

- Pro lidi, kteří jsou svobodní a kteří jimi chtějí zůstat, je dobře organizovaná a ozbrojená domobrana jejich největší jistotou.

- Žádný svobodný člověk nesmí být vyloučen z možnosti mít zbraň. Nejpádnějším důvodem pro to mít právo držet a nosit zbraně je pro krajní případ ochrany před tyranií vlády.

- Neznám bezpečnější místo pro svěření společenské moci než lidem samým a pokud si myslíme, že nejsou dostatečně osvícení vykonávat svoji kontrolu se zdravou uvážlivostí, tak cestou není ji od nich odebrat, ale poučit jejich uvážlivost.

- Ústavy většiny našich států tvrdí, že veškerá moc patří lidem. Je tak jejich právem a povinností být za všech okolností ozbrojeni.

- Každý občan by měl být vojákem. Tak to bylo u Řeků a Římanů a musí tak být v každém svobodném státě.

- Jen ozbrojený národ se může obejít bez stálé armády. Zachování si ozbrojenosti a disciplinovanosti je proto vždy důležité.

 

O financích

- Věřím, že bankovní instituce jsou nebezpečnější našim svobodám než stálé armády. Pokud Američané někdy dovolí soukromým bankám ovládat věci své měny, nejdříve inflací a potom deflací, tak banky a korporace, které kolem nich vyrostou budou zbavovat lidi veškerého majetku dokud se jejich děti neprobudí jako bezdomovci na kontinentě dobytého jejich otci. Ovládání věcí měny by mělo být bankám odebráno a ponecháno lidem, jimž řádně patří.

- Nikdy neutrácejte své peníze dříve, než jste si je vydělali.

- Peníze, ne morálka, je principem obchodu civilizovaných národů.

- Pokládám ekonomiku za první a nejdůležitější ctnost a veřejný dluh za největší nebezpečí, kterého je třeba se obávat.

- Chceme-li si zachovat svoji nezávislost, nesmíme nechat naše vládce, aby nás uvrhli do permanentního zadlužení.

-  Doufám, že si vezmeme varování k srdci a rozdrtíme v zárodku aristokracii našich zazobaných korporací, které se již opovážily napadnout naši vládu u soudu a vzdorovaly zákonům naší země.

- Obchodníci nemají vlast. Pouze prostor, ve kterém se nachází, nevyvolávající silnější pocit než že z něj čerpají své zisky.

 

O pravdě

- Byl jsem smělý v poznávání a nikdy se nebál následovat pravdu a rozum kamkoli vedly a skrze každou autoritu, která stála v cestě.

- Kdykoliv jsou lidé dobře informováni, mohou svojí vládě důvěřovat.

- Ten, kdo nic neví je pravdě blíž, než ten, jehož mysl je plná klamů a omylů.

- Pravda je dozajista větví morálky a velmi důležitá pro společnost.

- Pro pochopení a rozptýlení těchto mraků temnoty, musí být všeobecné mínění posilováno vzděláváním.

- Chyby v úsudku mohou být tolerovány, pokud je rozumu ponechána volnost jim čelit.

- Kde je svoboda tisku a každý je schopen číst, je všechno v bezpečí.

- Je to chyba sama, která potřebuje podporovat vládou. Pravda obstojí sama o sobě.

- Inzerce je nejpravdivější částí novin.

- Člověk, který nečte vůbec nic, má lepší vzdělání než člověk, který nečte nic jiného než noviny.

- Žádná vláda by neměla mít cenzory. Kde tisk nemá svobodu, nikdo jiný ji nikdy mít nebude.

- Pokud bych se měl rozhodnout, jestli mít vládu bez novin nebo noviny bez vlády, neváhal bych ani na chvíli a dal přednost tomu druhému.

- Stydím se, že bylo řečeno, že ve Spojených státech amerických se prodej knihy může stát předmětem šetření a také trestního vyšetřování. 

 

O státu

- Vláda dostatečně velká na to dát vám všechno co chcete, je dostatečně silná vzít vám všechno co máte.

- Naše země se pevně vydala směrem k záhubě ve smyslu konsolidace moci jako první a pak její korupcí, jež je nevyhnutelným následkem.

- Není povinností výkonné moci pokoušet se umísťovat správné lidi na správná místa.

- Nejlepší vládou je vláda, která vládne nejméně, protože její lidé ukázňují sami sebe.

- Někdy se říká, že se nedá důvěřovat člověku, který si vládne sám. Lze potom důvěřovat člověku, kterému vládnou jiní? Nebo jsme nalezli anděly v podobě králů, kteří mu vládnou? Nechme historii odpovědět na tuto otázku.

- Přirozeným vývojem věcí je získávat svobodu a pro vládu získávat prostor.

- Pokud národ očekává, že bude ignorantskou a svobodnou civilizací, očekává to, co nikdy nebylo a nikdy nebude.

- Duch vzdoru vůči vládě je při určitých událostech tak cenný, že si přeji, aby zůstal navždy živý.

- Obecně nás historie poučuje pouze o tom, jak špatná vláda je.

- Každá vláda degeneruje, když vkládá důvěru pouze svým vládním představitelům. Lidé samotní jsou pro ni jediným bezpečným úložištěm.

- Uvažujme o každé generaci jako o vlastním národu, s právem vázat se podle vůle své většiny, ale nesvazující další generace více než obyvatele jiné země.

- Když člověk přebírá důvěru veřejnosti, měl by se sám začít považovat za veřejný majetek.

- Nejsem přítelem příliš energické vlády. Je vždy utiskující.

- Vláda je nejsilnější, když se každý člověk cítí její součástí.

- Nenechte existovat žádnou autoritu bez zodpovědnosti lidu.

- Žádný člověk nebude nikdy opečovávat prezidentský úřad tak, jako ten pečuje o něj.

- Nemám ambici vládnout lidem, je to bolestná a nevděčná služba.

- Předpovídám štěstí Američanů v budoucnosti, pokud zabrání vládě v plýtvání hodnot z práce lidí pod záminkou péče o ně.

- Konec demokracie a porážka americké revoluce nastane, když vláda padne do rukou úvěrových institucí a zazobaných korporací.

- Máme více mechanismů vlády, než je nutné, příliš mnoho parazitů žije z práce lidí vytvářejících hodnoty.

- Naši zákonodárci nejsou dostatečně informováni o právoplatných mezích svých pravomocí, že jejich skutečnou službou je určovat a prosazovat pouze naše národní práva a povinnosti a žádné z nich nám neodebírat.

- Demokracie není nic víc než vláda davu, kde jedenapadesát procent lidí může odebrat práva zbylým čtyřiceti devíti.

- Vždy mějte na paměti svatou zásadu, že i když má vůle většiny ve všech případech přednost, tak aby byla vůle většiny právoplatná musí být obstojná v ohledu, že menšina má stejná práva jako většina, přičemž ta stejná práva musí ochraňovat a znemožňovat útlak.

 

O lidském charakteru

- Chcete vědět, kdo jste? Neptej se. Jednejte! Čin vás vymezí a definuje.

- Ve věcech formy a stylu, plujte s proudem. Ve věcech principů a zásad stůjte jako skála.

- Nic nedává člověku takovou výhodu nad jinými, jako zachovat si chladnou hlavu a klid za všech okolností.

- Nesmělí lidé preferují klid despotismu než bouřlivé moře svobody.

- Poctivost je první kapitolou v knize moudrosti.

- Zář jedné hřejivé myšlenky je pro mě cennější než peníze.

- Nechte si celé odpoledne pro cvičení a odpočinek, což je stejně potřebné jako čtení. Raději říkám více potřebné, protože zdraví je cennější než učení.

- Ten, kdo ví nejlépe ví, jak málo ví.

- Opožděnost je náchylnější k chybovosti.

- Kdykoliv něco děláte, chovejte se jako by vás celý svět pozoroval.

- Pokud je zákon nespravedlivý, člověk má nejen právo se jím neřídit, je povinen tak činit.

- Pokud chcete něco, co jste nikdy neměli, musíte být ochotni udělat něco, co jste nikdy neudělali.

- Doufám, že naše moudrost poroste s naší silou a naučí nás, že čím méně používáme naši sílu tím lepší to bude.

- Věřím, že každá lidská mysl cítí radost, když koná dobro pro druhé.

- Přirozeným vývojem lidské mysli je dozajista od důvěřivosti ke skepticismu.

- Svět je zavázán za všechny triumfy, které byly získány rozumem a humanitou nad omyly a útiskem.

- Existuje přirozená aristokracie mezi lidmi. Základem je ctnost a talent.

- Zbabělec je mnohem více vystaven sporům než oduševnělý člověk.

- Jeden člověk s odvahou je většinou.

- Je vždy lepší nemít žádné ideály než ty falešné. Nevěřit ničemu než věřit tomu co je špatné.

- Země patří živým, ne mrtvým.

- Nic nemůže zastavit člověka se správným osobním přístupem od dosažení jeho cíle. Nic na světě nemůže pomoci člověku se špatným osobním přístupem.

 

Čtete na podobné téma:

Citáty senátorů USA z 19. století od Daniela Webstera a Henryho Claye