Na YouTube je k vidění 81 minutový film The Great Deception New World Order & Muslim Brotherhood (Velký podvod nového světového řádu a Muslimské bratrstvo), který je kromě jeho celkového kontextu, o kterém si lze v různé míře myslet nakolik je konspirativní, populistický nebo alarmistický, zajímavý tím, že zobrazuje i autentické nahrávky výroků muslimských představitelů v USA podporujících tvrzení, že cíle amerických muslimských organizací jsou totožné s cíly Muslimského bratrstva, či-li politická kontrola všech neislámských vlád na světě, včetně USA. Některé z uvedených citátů jsou:

1) It is nature of Islam to dominate, not to be dominated, to impose its laws on all nations and extend its power to the entire planet. - Je přirozeností islámu dominovat, ne se podřizovat, zavádět své zákony všem národům a rozšiřovat svoji moc na celou planetu. (Hassan al-Banna)

2) Democracy does not equal freedom. No, we do not want to democratize Islam, we want Islamize democrasy! - Demokracie se nerovná svobodě. Ne, my nechceme demokratizovat islám, chceme islamizovat demokracii! (Amir Abdel Malik Ali)

3) Our job is to change the Constitution of America. - Naším úkolem je změnit ústavu USA. (Sayyid Syeed)

4) Conquest through de´wa, proselytizing, that´s what hope for. We will conquer Europe, we will conquer America! Not throught sword, but throught da´wa. - Dobytí přes de'wa, obracením na víru, to je to, v co doufáme. Dobudeme Evropu, dobudeme Ameriku! Ne skrze meč, ale skrze da'wa. (Yousef Qaradawi)

5) American society is not hardwired. The society doesn´t have a rigid code. Praise be to Allah, we do have a code. We have a code! So that gives us an advantage because are like Jello and we are like a knife. - Americká společnost není pevně propojena. Společnost nemá žádný pevný kodex. Díky Bohu, my kodex máme. My kodex máme! Takže nám dává výhodu, protože oni jsou jako želé a my jsme jako nůž. (Fatimah Jackson)

6) Islam is not a pacifist religion. Islam is a realistic religion. - Islám není pacifistickým náboženstvím. Islám je realistickým náboženstvím. (Jaafar Idris)

7) We encourage Islamic Centers to assign scholarships and give scholarships for five student every year. Imagine if we do it nationwide; five years from now you will have an army of lawyers, you will have an army of politicians, and an army of journalists, an army of teachers who go to schools, universities, who can educate people about the history of islam and true islam. - Podporujeme islámská centra k zadávání stipendií a dávání stipendií pro pět studentů každý rok. Představte si, pokud by jsme to dělali celostátně. Za pět let by jsme měli armádu právníků, armádu politiků a armádu novinářů. Armádu učitelů, kteří chodí do škol a univerzit, kteří mohou vzdělávat lidi o historii islámu a pravém islámu. (Nihad Awad)

8) If you remain on the side of injustice, the wrath of God will come. Please! Please, all Americans, do you remember that, that Allah is watching everyone. If you continue doing injustice, and tolerate injustice, the wrath of God will come. - Pokud zůstanete na straně nespravedlnosti, přijde na vás Boží hněv. Prosím! Prosím, všechny Američany, mějte na paměti, že Bůh vidí všechny. Pokud budete pokračovat v bezpráví a tolerovat nespravedlnost, Boží hněv příjde. (Muzammil Siddiqi)

9) Muslims sooner or later will be the moral leadership of America. Either we do it now or we do it after a hundred year. But this country will become a Muslim country. - Muslimové budou dříve nebo později morálními vůdci Ameriky. Buď to uskutečníme teď nebo to uskutečníme za sto let. Ale tato země se stane muslimskou zemí. (Abdurrahman Alamoudi)

10) Oh honored brothers, the Palestinian cause is not a struggle on borders or on land only. Rather, it is an absolute clash of civilizations: a satanic program led by the Jews and those who support them and a divine program carried by Hamas and the Islamic Movement in particular and the the Islamic peoples in general.- Ó ctění bratři, případ Palestiny není bojem o hranice nebo jen o zemi. Je to spíše absolutní střet civilizací: satanistického programu vedeného Židy a těmi kdo je podporují a božského programu, prosazovaného Hamasem a zejména Islámským hnutím a obecně islámskými národy. (Kamal Helbawy)

11) We have to change our attitude towards America. Most of us in the arab community, - and I see more of my brothers and sisters who are Arabs here – they will all make (prayer)  Allah destroys America. There is no way for Muslims to be violent in America. No way at all. And I think if we are outside this country, we can say, „Oh, Allah destroy America,“ but once we are here, our mission in this country is to change it. - Musíme změnit náš postoj k Americe. Většina z nás v arabské komunitě - a vidím více z mých bratrů a sester, kteří jsou tu Arabové – si budou všichni přát a modlit se ať Aláh zničí Ameriku. Není cestou pro muslima být násilným v USA. Jakýmkoli způsobem. A myslím, že jsme-li mimo tuto zemi, můžeme říci, "Ať, Aláh zničí Ameriku", ale pokud jsme tady, naším cílem v této zemi je změnit ji. (Abdurrahman Alamoudi).

12) We need to establish Islam everywhere. You don't get in politics because it´s the American thing to do. You get involved in politics because politics can be a weapon to use in the cause of Islam. - Musíme ustanovit islám všude. Nemusíte dělat politickou činnost, protože je to americké. Můžete se zapojit do politiky, protože politická činnost může být zbraní pro použití v prosazování islámu. (Siraj Wahhaj)

Film končí předčítáním motta Muslimského bratrstva Amirem Abdelem Malikem Alim a jeho davovým opakováním stovkami studentu na setkání Muslim Students Association na Kalifornské univerzitě v Los Angeles v roce 2011: 

The God is our goal. The Prophet is our leader. The Quran is our constitution. Jihad is our way. Death in the service of God is the loftiest of our wishes. God is great, God is great. - Bůh je náš cíl. Prorok je náš vůdce. Korán je naší ústavou. Džihád je naší cestou. Smrt ve službě Bohu je našim nejvznešenějším přáním. Bůh je velký, Bůh je velký.

 

Čtěte na podobné téma:

USA už to ví: Fašistický islám neslučitelný se svobodou nejen slova