Obecné zásady společné pro smyslová i tělesná postižení - jak začít

 • Pokuste se specifikovat následující body a zodpovědět následující otázky:
 1. Proč chcete zaměstnat OZP?
 2. Jak tento cíl zapadá do celkové strategie vaší organizace?
 3. Jaký očekáváte přínos?
 • Do jaké míry jste ochotni a schopni vyjít vstříc nestandardním podmínkám, které zaměstnávání OZP s sebou často přináší?
 • Pokud jste velká firma, specifikujte, jak budete motivovat své „náboráře“, aby si v rámci poptávaných pracovních sil všímali i OZP.
 • Podle svých představ co nejpřesněji vytipujte pracovní místo nebo pracovní místa, která připravujete pro OZP vč. vašich představ o kvalifikačních a osobnostních požadavcích na kandidáta a základní představy, jaký typ a stupeň postižení by budoucího zaměstnance na dané pozici co nejméně limitoval. (Pozn.: Obecně a teoreticky může OZP zastávat jakékoliv pracovní místo. V praxi však bývají některá zdravotní omezení pro určité pracovní pozice limitující.)
 • Buďte připraveni svoje představy pružně měnit a upravovat podle konkrétních možností a schopností pracovníka, kterého zaměstnáte (úprava pracoviště a pracovní doby, velikost pracovního úvazku, možnost práce na dálku, apod.).
 • Popis pracovní náplně připravte (pokud možno) pouze v základních pro danou pracovní pozici nezbytných parametrech. Detaily dopracujete podle konkrétních zdravotních omezení budoucího zaměstnance.

Konkrétní specifikaci nutných úprav pracoviště a pracovní náplně je nutno vždy finálně konzultovat s konkrétní osobou, kterou se rozhodnete zaměstnat. V řadě případů budou úpravy pracoviště minimální a příprava pracoviště se přenese do roviny překonání komunikační bariéry mezi zaměstnancem se ZP a jeho budoucími spolupracovníky.

Jak a kde hledat vhodné kandidáty

 • Kontaktujte vhodnou agenturu podporovaného zaměstnávání. (Pozn.: Seznam konkrétních kontaktů je uveden v Manuálu pro zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce, který je dostupný na www.spcsr.cz/manual)

Od těchto organizací můžete očekávat nejenom odborné poradenství v návaznosti na aktuální legislativu, ale také vytipování vhodných pracovních míst pro OZP ve vaší firmě, posouzení podmínek na pracovišti z hlediska potřeb OZP, pomoc s výběrem vhodného zaměstnance a v případě potřeby i aktivní podporu nového zaměstnance při nástupu do zaměstnání ve vaší firmě a jeho zapracování.

 • Kontaktujte střední školy, které vzdělávají žáky se ZP.

Z těchto škol ročně odchází desítky absolventů různých oborů vzdělání. Výhodou může být to, že škola zná své absolventy několik let a doporučení může být konkrétnější. Nevýhodou je to, že vybírat lze vesměs pouze mezi čerstvými absolventy. 

Desítky mladých lidí se ZP studují i na běžných středních školách. Přehled o těchto studentech mají Speciálně pedagogická centra (SPC). Kontakt na teritoriálně příslušné SPC je možno bez problémů najít na internetu.

 • Pokud hledáte OZP s vysokoškolským vzděláním, kontaktujte centra pomoci studentům se specifickými vzdělávacími potřebami, která jsou v současnosti zřizována téměř u všech vysokých škol. Kontaktováním těchto středisek mají firmy možnost navázat spolupráci s budoucími absolventy již během jejich studia a připravit si je pro své potřeby i po stránce odborné.
 • Kontaktujte organizace sdružující OZP. Kromě přehledu o možných kandidátech na nabízené pracovní místo vám některé organizace nabídnou možnost uspořádat pro jejich členy aktivizační přednášku. Na té můžete svou firmu představit a říci o svých možnostech zaměstnání OZP.
 • Uveřejněte inzerát.

Raději než tištěná média využijte webové portály. Takové zdroje jsou pro OZP dostupnější a jsou aktuální.

 • Kontaktujte místně příslušnou pobočku Úřadu práce ČR.

Za současného stavu (rok 2013) je pomoc Úřadu práce v této oblasti spíše symbolická. V některých regionech existují výjimky. V nejbližší budoucnosti by se situace snad mohla zlepšit.

 • Oslovte stávající zaměstnance své firmy s dotazem, zda oni neznají vhodného kandidáta se ZP na zamýšlenou pracovní pozici.

Neustávejte ve snaze zlepšovat pracovní prostředí pro všechny osoby s různými druhy a stupni postižení; propadněte kouzlu bezbariérovosti, vrátí se vám to ve zlepšené firemní kultuře a otevřenosti prostoru vaší firmy.

Pamatujte, že bezbariérové úpravy využijí i vaši starší spolupracovníci s „běžnými“ zdravotními problémy nebo lidé po úrazu při sportu.

Na každou změnu ve firmě se vždy aspoň na chvilku podívejte okem člověka na vozíku, neslyšícího nebo nevidomého.

Uvědomte si, že jasná, přesná, jednoduše srozumitelná a hlavně „od zbytečností oproštěná“ informace je užitečná nejen pro zdravotně postižené spolupracovníky, ale pro všechny zaměstnance.

Vše najdete v několika úrovních na webu www.spcsr.cz.