V odboru evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla zpracována Studie veřejné podpory v oblasti SF v letech 2007-2013. Studie vysvětluje zakotvení institutu veřejné podpory v právu ES a popisuje změny, k nimž v dané oblasti došlo oproti předcházejícímu období. Komentována je role EK i povinnosti členského státu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i řídících orgánů OP. Studie uvádí i modelové příklady z praxe.

(mmr)

Související