Předpokládám, že se jedná o exekuci prováděnou dle zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále jen exekučního řádu, a exekuci vykonává na podkladě soudního rozhodnutí, kterým byla exekuce nařízena, soudní exekutor dle exekučního řádu a předpisů souvisejících.

Nejprve je nutno se zbývat otázkou, zda závazky jednoho z manželů tvoří společné jmění manželů, tj. zabývat se výkladem ustanovení § 143 občanského zákoníku. V případě, že netvoří společné jmění manželů, lze se domáhat soudní cestou i vyloučení věcí, práva nebo jiných majetkových hodnot z exekuce a bude na soudu, aby rozhodl, že není dán důvod pro postižení těchto práv, věcí nebo jiných majetkových hodnot, neboť netvoří společné jmění manželů. Žalobu na vyloučení věcí, práv a jiných majetkových hodnot lze podat i z důvodu, že postižená práva, věci nebo jiné majetkové hodnoty náleží do vlastnictví jiné osoby, nikoliv do vlastnictví povinného.

Dlle § 36 odst. 2 exekučního řádu je účastníkem exekučního řízení i manžel, jsou-li exekucí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů, což znamená, že má právo podávat i opravné prostředky ve smyslu tohoto zákona a předpisů souvisejících, při čemž je nutno vzít na zřetel i ustanovení § 42 exekučního řádu, které umožňuje za podmínek tam uvedených vést exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů.

Je to složitá problematika, kterou nelze bez znalostí dalších skutečností jednoznačně zodpovědět, lze se bránit i způsobem, jak je výše uvedeno, tj. žalobou na vyloučení, ale musí být proto dány důvody, které mají oporu v zákoně a musí být prokázány.

JUDr. Marta Ustrnulová, advokát / partner, AK Mašek a spol.