V případě, že došlo k ukončení pracovního poměru zaměstnance, který do doby, než pracovní poměr skončil, nevyčerpal všechnu dovolenou, má tento zaměstnanec nárok na náhradu mzdy za tuto nevyčerpanou dovolenou, a to ve výši jeho průměrného výdělku. Náhrada mzdy by měla být splatná spolu s poslední mzdou zaměstnance. Zákoník práce k tomu říká, že při skončení pracovního poměru vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci na jeho žádost mzdu nebo plat za měsíční období, na které mu vzniklo právo, v den skončení pracovního poměru. Pokud výplata mzdy v tomto termínu není možná z důvodu techniky výpočtu mezd nebo platů, je zaměstnavatel mzdu nebo plat povinen vyplatit v nejpozději v nejbližším pravidelném termínu mzdy. Z uvedeného je zřejmé, že váš bývalý zaměstnavatel je opravdu v prodlení s vyplacením náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou. Vyplatit vám tuto náhradu je jeho povinnost, nesmí tedy její vyplacení nijak dále podmiňovat. Přesto jsou zaměstnavatelé, kteří žijí v přesvědčení, že tato náhrada se zaměstnanci vyplácí až poté, co si o ni požádá. Proto bych vám doporučila před případným podáním žaloby písemně vyzvat zaměstnavatele k úhradě náhrady mzdy do 15 dnů, a až poté se obrátit na soud.

V případě, že nesouhlasíte s obsahem pracovního posudku, máte nárok domáhat se u soudu ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy jste se dozvěděla o jeho obsahu, aby bylo zaměstnavateli uloženo, aby jej přiměřeně upravil. Naděje na váš úspěch v takovém sporu bude záviset na mnoha okolnostech, které bez znalosti konkrétních skutečností nejsem schopna posoudit. V řízení je samozřemě možné navrhovat svědky, soud bude mít zřejmě zájem vyslechnout zejména vaše bývalé nadřízené a nejbližší spolupracovníky. Pokud se po zvážení všech okolností rozhodnete pro podání žaloby, doporučuji se ještě předtím obrátit na advokáta, který bude moci případ, po seznámení se se všemi skutečnostmi, lépe zhodnotit.

Související