Mezinárodnímu konceptu testování počítačové gramotnosti ECDL se opět dostává podpory ze strany státních institucí. V rámci programu ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost lze nyní nově financovat i ECDL testování. „Zahrnutí konceptu ECDL jako obsahového standardu vzdělávání v oblasti obsluhy počítače je jednoznačně správný krok,“ říká Jiří Chábera, manažer ECDL pro ČR. Dochází tak k posunu a sladění standardů v ČR s principy uznávanými Evropskou komisí a mnoha dalšími zeměmi.
„Statistika ECDL zcela jednoznačně ukazuje, že Češi si nejvíce věří při práci s textem. Dokládají to i data z národního informačního systému pro ECDL testování, která ukazují, jakou oblast počítačové gramotnosti uchazeči při ECDL testování upřednostňují. Své znalosti a schopnosti práce s textovým editorem se rozhodlo certifikovat celých 88 procent. Naopak oblíbenost modulu, který hodnotí schopnost využívat databáze, je daleko menší a dosáhla pouze 48 procent,“ hodnotí Jiří Chábera, manažer ECDL pro ČR.

Každý občan by měl být vybaven určitými dovednostmi v oblasti používání moderních ICT, aby mohl plně využívat jejich možnosti jak v soukromém, tak i pracovním životě v dnešní společnosti založené na informacích a znalostech. Tyto znalosti a dovednosti lze označit souhrnným pojmem počítačová gramotnost. Úroveň počítačové gramotnosti v populaci není homogenní. „Majorita ve společnosti je doplněna o dvě hraniční skupiny, tj. velmi málo a velmi dobře vzdělané minority,“ vysvětluje Chábera. V období růstu ekonomiky, kdy je relativně vysoká zaměstnanost, navštěvují rekvalifikační kurzy většinou osoby z dolní části sociálního spektra a často s téměř nulovou počítačovou gramotností. To předpokládá, že samotnému testování musí přecházet kvalitně připravený a vedený počítačový kurz.
Naopak v současné době jsme svědky útlumu ekonomiky a zvyšující se nezaměstnanosti. O práci nepřichází pouze nekvalifikovaní, ale stále častěji i kvalifikovaní lidé. Právě pro ně je získání certifikátu, který jasně vymezuje jejich počítačovou gramotnost, dalším střípkem při zvyšování hodnoty na trhu práce. Stejně jako jsme zvyklí dokazovat a dokládat znalost jazyků a jejich pokročilost nejrůznějšími zkouškami, můžeme prokázat, že umíme i dostatečně zvládat počítač s běžným kancelářským balíkem počítačových programů.
Koncept ECDL se skládá ze sedmi oblastí (modulů), přičemž test z každého z nich lze absolvovat samostatně. Po úspěšném absolvování testů z libovolných čtyř modulů může uchazeč získat Osvědčení ECDL Start a po úspěšném absolvování všech sedmi modulů získat mezinárodně uznávaný ECDL Certifikát. Podle statistiky ECDL si zájemci nejčastěji vybírali modul č. 3, který je zaměřen na zpracování textu, a to celých 88 procent uchazečů. Naproti tomu se nejméně vyhledávaný jeví modul č. 5 – použití databází. Vybralo si ho pouze 48 procent. „Zcela jednoznačně se ukazuje, že Češi umí velmi dobře zpracovávat text. V praxi to znamená, že dokážou dobře pracovat s programy jako MS Word, OO Write či 602Text. Oblíbený je i tabulkový procesor, kterému dalo přednost téměř 83 procent, práci s Internetem pak zvolilo 81 procent uchazečů. „Využívání databází není v tuzemsku ještě tolik rozšířeno a je zcela určitě i trochu náročnější,“ hodnotí Jiří Chábera, manažer ECDL pro ČR, a dodává, že poměr preferencí uchazečů zřetelně koresponduje s mírou využívání jednotlivých aplikací v každodenním životě v podmínkách České republiky. V celkovém poměru jsou databáze nejméně využívané a tomu odpovídají i preference u jednotlivých modulů.

ZÁKLADNÍ MODULY ECDL

Modul 1 Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) - vyžaduje po uchazeči pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na obecné úrovni.
Uchazeč by měl být schopen:
• Pochopit, co je technické počítačové vybavení (hardware), a vědět, co může ovlivnit výkon počítače. Znát běžná periferní zařízení.
• Pochopit, co je programové vybavení (software), a uvést příklady běžných aplikačních programů a operačních systémů.
• Pochopit, k čemu slouží počítačové sítě a jak pracují. Znát různé způsoby připojení k Internetu.
• Pochopit, co jsou informační a komunikační technologie, a uvést příklady jejich praktického vyžití v každodenním životě.
• Pochopit problematiku ochrany zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souvislosti s používáním výpočetní techniky.
• Uvědomovat si důležité bezpečnostní problémy spojené s používáním počítačů.
• Uvědomovat si důležité právní problémy týkající se autorského práva a ochrany dat spojené s používáním počítačů.

Modul 2 Používání počítače a správa souborů - vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost pracovat s počítačem.
Uchazeč by měl být schopen:
• Využívat hlavní možnosti operačního systému včetně úprav základních nastavitelných vlastností a použití funkcí programové nápovědy.
• Efektivně ovládat pracovní plochu počítače a pracovat v grafickém uživatelském prostředí.
• Znát základní pojmy z oblasti správy souborů a být schopen efektivně organizovat soubory a složky tak, že budou snadno rozpoznatelné a snadno k nalezení.
• Používat pomocné programy ke komprimování a extrahování velkých souborů a používat antivirové programy k ochraně proti počítačovým virům.
• Prokázat schopnost používat programové nástroje pro jednoduché úpravy textu a nástroje pro tisk dostupné v rámci operačního systému.

Modul 3 Zpracování textu - vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikaci pro zpracování textu pro každodenní korespondenci a tvorbu dokumentů.
Uchazeč by měl být schopen:
• Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého typu.
• Využívat vestavěných možností textového editoru pro zlepšení efektivity práce, například programovou nápovědu.
• Vytvářet a upravovat textové dokumenty malého rozsahu a být připraven je sdílet a poskytovat.
• Pro zlepšení vzhledu dokumentů používat různé formátování a znát související užitečné návyky.
• Vkládat tabulky, obrázky a kreslené objekty do dokumentů.
• Připravit dokumenty pro hromadnou korespondenci.
• Přizpůsobit nastavení stránky dokumentu a před závěrečným tiskem dokumentů prověřit správnost pravopisu.

Modul 4 Tabulkový procesor - vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu tabulek a prokázat schopnost používat efektivně tabulkový procesor.
Uchazeč by měl být schopen:
• Pracovat s tabulkami a ukládat je v souborech různých typů.
• Využívat vestavěných možností tabulkového procesoru pro zlepšení efektivity práce, například programovou nápovědu.
• Zadávat data do buněk a používat užitečné návyky pro vytváření tabulek. Vybírat, řadit a kopírovat, přesouvat a mazat data.
• Upravovat řádky a sloupce v tabulce. Kopírovat, přesouvat, odstraňovat a vhodně přejmenovávat listy s tabulkami.
• Vytvářet matematické a logické vzorce využívající standardní funkce tabulkového procesoru. Používat užitečné návyky pro vytváření vzorců a rozpoznávat chyby ve vzorcích.
• Formátovat čísla a textový obsah tabulek.
• Vybírat, vytvářet a formátovat grafy pro přehlednější zobrazení informací.
• Přizpůsobit nastavení listu s tabulkou a prověřit a opravit obsah listu před závěrečným tiskem.

Modul 5 Použití databází - vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu databáze a prokázat schopnost ji používat.
Uchazeč by měl být schopen:
• Pochopit, co je databáze, jaká je struktura databáze a jak se s ní pracuje.
• Vytvořit jednoduchou databázi a prohlížet obsah databáze v různých režimech zobrazení.
• Vytvořit tabulku, definovat a upravovat pole tabulky a jejich vlastnosti, zadávat a měnit data v tabulce.
• Řadit a filtrovat data tabulky a formuláře, vytvářet, upravovat a spouštět databázové dotazy za účelem získání požadovaných informací z databáze.
• Pochopit, co je formulář a vytvářet formuláře pro zadávání, úpravy a odstraňování záznamů a dat v záznamech.
• Vytvářet běžné sestavy a upravovat výstupy pro další distribuci.

Modul 6 Prezentace - vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikace pro prezentace.
Uchazeč by měl být schopen:
• Pracovat s prezentacemi a ukládat je v souborových formátech různého typu.
• Využívat vestavěných možností aplikací pro prezentace pro zlepšení efektivity práce, například programovou nápovědu.
• Pochopit odlišná zobrazení prezentace, volit různá rozvržení snímků a jejich vzhled.
• Vkládat, upravovat a formátovat text v prezentacích, znát užitečné návyky pro pojmenovávání snímků.
• Vybírat, vytvářet a formátovat grafy pro přehlednější zobrazení informací.
• Vkládat a upravovat obrázky, kliparty, symboly a kreslené objekty.
• V prezentacích používat animace a přechodové efekty a ověřovat správnost obsahu prezentace před závěrečným tiskem nebo vlastní prezentací.

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace - je rozdělena na dvě části. První část, Práce s Internetem, vyžaduje po uchazeči vědět, co je Internet a umět používat internetový prohlížeč.
Uchazeč by měl být schopen:
• Pochopit, co je Internet a znát běžné výrazy související s Internetem. Uvědomovat si některá bezpečnostní hlediska při používání Internetu.
• Řešit každodenní úkoly spojené s vyhledáváním na Internetu včetně změn nastavení internetového prohlížeče.
• Hledat informace na Internetu, vyplňovat a odesílat internetové formuláře.
• Ukládat internetové stránky a stahovat soubory z Internetu. Kopírovat obsah internetových stránek do dokumentů.
- Druhá část, Komunikace, vyžaduje po uchazeči pochopit některé základní pojmy týkající se elektronické pošty a znát další možnosti komunikace.
Uchazeč by měl být schopen…
• Pochopit, co je elektronická pošta a znát některé výhody a nevýhody jejího používání. Uvědomovat si, že existují další možnosti komunikace.
• Uvědomovat si etická a bezpečnostní hlediska při používání elektronické pošty na Internetu.
• Vytvářet a posílat zprávy elektronické pošty a kontrolovat jejich pravopis. Odpovídat na zprávy elektronické pošty a přeposílat je dále, pracovat s přílohami a tisknout zprávy.
• Uvědomovat si možnosti zlepšení efektivity práce při používání aplikací pro komunikaci elektronickou poštou. Spravovat a třídit zprávy elektronické pošty.