Volná pracovní místa, která jsou hlášená českým EURES poradcům, naleznete na portálu EURES ČR http://portal.mpsv.cz/eures  v sekci Volná místa v EU/EHP. Tato místa jsou určena právě pro pracovníky z ČR. Stěžejní celoevropskou databázi volných pracovních míst naleznete na evropském portálu EURES http://eures.europa.eu . Orientaci v této databázi umožňuje vyhledávač volných pracovních míst. Volná místa je možné vybírat dle zadaných kritérií (profese, stáří inzerátu pracovní nabídky, země, region apod.). K orientaci v tomto portálu můžete použít průvodce portálem EURES, kterého najdete na http://portal.mpsv.cz/eures  v sekci Vše o práci v EU.

Francie

Právo k pobytu ve Francii má od 1. května 2004 každý občan České republiky, který ve Francii pracuje nebo nepracuje, ale má dostatek prostředků, aby se uživil, aniž by pobíral dávky sociální pomoci. Rodinní příslušníci (manžel/manželka a nezaopatřené děti) mají stejné právo žít a pracovat ve Francii, pokud jsou občany některého členského státu EU.

Každý zájemce o zaměstnání ve Francii má právo zde legálně pracovat, a tudíž povinnost platit daně a pojištění. Tím získává nárok na sociální dávky a vyplácení důchodů. Občané České republiky nepotřebují pro práci ve Francii od 1. července 2008 pracovní povolení. Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání francouzských občanů (Kodex pracovního práva – Code du Travail). Informace na: http://www.anaem.fr/ , http://www.france.cz/spip.php?article592 .

Český občan může na francouzském území legálně pobývat bez povolení maximálně tři měsíce. Pro pobyt delší než tři měsíce si musí vyřídit povolení k pobytu. O povolení k pobytu (Carte de séjour) si zažádá osobně na prefektuře, radnici nebo úřadu policie v místě pobytu. V Paříži se žádá na policejní prefektuře. K žádosti o povolení k pobytu je potřeba předložit cestovní pas, tři pasové fotografie a doklad o ubytování ve Francii (např. nájemní smlouvu). Pokud žadatel přichází do Francie pracovat, předkládá také pracovní smlouvu.

Po ukončení pracovního poměru ve Francii si ještě před odjezdem do České republiky požádejte o vystavení formuláře E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení formuláře E 301 požádejte ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu ve Francii na místním úřadu DDTEFP (Direction Départementale du Travail – Departementní ředitelství práce, zaměstnanosti a odborného vzdělávání).

Nabídku volných pracovních míst ve Francii najdete také například na:
www.anpe.fr , www.emploi-international.org , www.cadremploi.fr , www.cadresonline.com , www.jobline.fr  

Finsko

Finsko už neaplikuje přechodná období pro volný pohyb pracovníků z nových členských zemí včetně České republiky. Informace o zaměstnání občana České republiky ve Finsku musí být zaregistrována u finského úřadu práce prostřednictvím registračního formuláře. Informace o zaměstnání může být postoupena k registraci zaměstnavatelem nebo zahraničním pracovníkem. Informace musí být k dispozici finskému úřadu práce do 14 dnů od data zahájení práce. Oznámení není nutné, pokud trvá zaměstnání méně než 14 dnů nebo pokud policie již zaregistrovala zaměstnance k pobytu.

Pokud budete ve Finsku pobývat déle než 3 měsíce, musíte se zaregistrovat k pobytu na místní policii. Na základě předložené žádosti obdržíte písemný certifikát o registraci. K žádosti potřebujete: základní informační formulář (k dostání na odděleních místní policie), informace od zaměstnavatele o délce pracovního kontraktu, informace o finančních prostředcích k pobytu, fotografii, pas nebo občanský průkaz a ostatní dokumenty požadované finskými úřady. Registrační poplatek je 40 eur, platí se na oddělení policie. Studenti, kteří ve Finsku navštěvují školu, a au-pair z členských zemí EU povolení k pobytu ve Finsku nepotřebují. Pokud jejich pobyt přesáhne 90 dnů, jsou povinni se registrovat u místně příslušného oddělení finské policie http://www.uvi.fi/ .

Do registru obyvatelstva Population register a k příslušnému magistrátu se přihlašujete na místních registračních úřadech (http://www.maistraatti.fi/en/index.html ). Každý, kdo je zaregistrován v registru obyvatel, dostává vlastní identifikační číslo – social security number pro Finsko (více na http://www.vaestorekisterikeskus.fi ).

Pokud začnete ve Finsku pracovat, budete přispívat do finského systému sociálního zabezpečení. V každé obci se nachází úřad sociální péče (sosiaalitoimisto) a státní úřad sociálního zabezpečení Kansaneläkelaitos = Kela, která může poskytnout informace o finském systému sociálního zabezpečení.

Nabídku volných pracovních míst ve Finsku najdete také například na:
www.mol.fi , www.aarresaari.net , www.helsinginsanomat.fi , www.oikotie.fi , www.jobline.fi , www.uranus.fi  

Island

Island nepatří mezi členské státy Evropské unie, avšak otázka volného pohybu pracovních sil je řešena v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru. Islandská vláda se rozhodla dne 4. dubna 2006 neprodloužit přechodná opatření, která fungovala od 1. května 2004 pro nové členské státy EU. Od 1. května 2006 je občanům států Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko a Slovensko dovoleno přijet a hledat zaměstnání na Islandu bez jakýchkoli speciálních pracovních povolení. Islandští zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou zaměstnat uchazeče z těchto členských států, jsou povinni informovat o tom islandské Ředitelství práce v průběhu deseti dnů a s tím i kopii pracovní smlouvy a příslušné osobní informace o zaměstnanci. Ředitelství práce má právo uložit finanční pokutu zaměstnavateli, který ho opomine informovat v souladu s islandským zákonem o zaměstnanosti národů výše jmenovaných. Před zahájením zaměstnání na Islandu je vyžadován průkaz totožnosti – doporučuje se cestovní pas platný minimálně 90 dní ode dne odjezdu. Dále si zažádejte o Personal identification number (kennitala) a registrujte svou adresu (viz níže). S touto registrací můžete zažádat o daňovou kartu, formulář na http://www.rsk.is/ . Pokud máte přihlášen trvalý pobyt, toto číslo vám zůstává na delší čas.

Občané Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru žijící a pracující na Islandu mají stejná práva a povinnosti jako občané této země. Do doby tří měsíců mohou občané EU/Evropského hospodářského prostoru volně hledat práci či podnikat na tomto území. Hodláte-li na Islandu pobývat déle než tři měsíce, musíte se zaregistrovat. Registrační formulář je k dispozici na Národním registru nebo na policejní stanici. Vyplněný formulář spolu s kopií pasu zašlete poštou, faxem nebo e-mailem na Národní registr: Hagstofa Islande, Borgartun 30, IS-150 Reykjavik, tel.: +354 560 9800, fax: +354 562 3312, e-mail: thjodskra@thjodskra.is , http://www.hagstofa.is/ . Každou změnu bydliště jste povinni ihned oznámit Národnímu registru.

Nabídku volných pracovních míst na Islandu najdete také například na:
www.eures.is , www.vinnumalastofnun.is , www.job.is , www.radning.is , www.stra.is , www.mbl.is  

Lucembursko

Ačkoliv rozlohou jeden z nejmenších, Lucembursko patří mezi členskými státy k nejvýkonnějším ekonomikám v EU. Velkovévodství je zakládajícím členem EU. Národním jazykem je lucemburština, ale v zemi se domluvíte německy a francouzsky. Druhý z jazyků se používá jako úřední jazyk. Lucemburská vláda rozhodla, že od 1. listopadu 2007 nebude omezovat přístup k zaměstnání státním příslušníkům České republiky. Čeští uchazeči o zaměstnání proto v současnosti nepotřebují pracovní povolení. Obecně lze říci, že Lucembursko je z hlediska trhu práce zemí, kde je pracovní mobilita normálním a každodenním jevem. Ke značnému pohybu lidí za prací dochází mezi Lucemburskem a sousedními zeměmi.

Pokud byste se stěhovali do Lucemburska, budete muset oznámit příjezd komunální službě (communal administration/de l’administration communale) v místě, kde budete bydlet, a to během osmi pracovních dnů po vašem příjezdu. Od úřadu obdržíte potvrzenou kopii tohoto svého oznámení. Za účelem pobytu nad tři měsíce byste měli požádat co nejdříve o carte de séjour, povolení k pobytu, které vystavuje obecní úřad. Povolení, jehož dokladem je karta, kterou byste měli dostat, platí na pět let a lze jej prodloužit až na deset let.

Po ukončení pracovního poměru je vhodné již před návratem do České republiky požádat o vystavení formuláře E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu pro přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení formuláře E?301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Lucembursku. Lucemburská instituce pro E 301: Administration de l’Emploi – ADEM; adresa pro poštovní styk: Administration de l‘Emploi, Service Maintien de l‘Emploi/E 301, B. P. 2208, L - 1022 Luxembourg; adresa instituce: Administration de l’Emploi, 10, rue Bender, L – 1229 Luxembourg; www.adem.public.lu (E 301 ke stažení).

Nabídku volných pracovních míst v Lucembursku najdete také například na:
www.eureslux.org , www.etat.lu/ADEM/ , www.moster.lu , www.emploi.lu , www.carriere.lu  

Zdroj: MPSV