Možná, že Petr Hájek, zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky, ani nečekal, jakou bouři svým příspěvkem vyvolá.  Nejspíš si myslel, že na semináři CEP o darwinismu bude možné zastávat i jiný názor, než který zastávají evolucionisté, aniž by byl za něj urážen a vysmíván. Přitom ve své podstatě neřekl nic jiného, než co říká mnoho vědců různých oborů – biologů, genetiků, chemiků a geologů, ale také filosofů a teologů - že mozek Prof. Václava Hořejšího není plodem nahodilého vývoje od prvotní hmoty, přes prvoka, mečouna, ptakopyska a evolucionisty podvrženého Piltdowna.

Nejsem přírodovědec, a tak se nehodlám k jednotlivým dílčím přírodovědeckým teoriím autoritativně vyjadřovat. Ono to pro posouzení toho, zda pocházím z opice, totiž není ani nutné. Že je při vzniku a následné existenci jakéhokoli jsoucna nutná preexistence věčné, nestvořené, existenčně soběstačné Příčiny, pro niž se užívá termínu Bůh, je zjevné na úrovní filosofie a žádná sebelépe vybavená experimentální laboratoř na tom nemůže nic změnit. Tedy vše, co vzniká, vychází v posledku z rukou Božích, ať už je vznik nového jsoucna doprovázen jakýmkoli procesem na úrovni akcidentů. Na úrovni esenciality jsoucna se vždy jedná o kreativní úkon, jinak se propadáme do iracionálně založeného a vnitřně rozporného panteismu.

Jestli jsem P. Hájkovi dobře porozuměl, snažil se shromážděnému publiku prokázat, že některé Darwinovy i pozdější přírodovědecké teorie, dodnes vědecky nepotvrzené, se staly beranidlem ideologií, jež úzce vymezenou vývojovou teorii zabsolutizovaly pro výklad celé reality. Z vývojové teorie povstal evolucionismus jako svého druhu světonázor, jehož optikou se nahlíží a hodnotí nejen jevy přírodní, ale i život lidské společnosti. Evolucionismus poskytuje živnou půdu pro vznik totalitních systémů, neboť ty jsou založeny na myšlence přírodně, a tedy vývojově založené morálky. Mravní normy se neodvozují od stálé a Bohem stvořené lidské přirozenosti, ale podléhají témuž vývoj jako organický život. Proto není možné, očima evolucionisty, hájit některé postoje jako trvale správné a jiné jako člověka nedůstojné. V tomto smyslu je evolucionismus společným jmenovatelem všech levicových ideologií, včetně nacismu a komunismu.

Petr Hájek ve svém příspěvku správně upozorňuje na další aktuální nebezpečí, odvolávající se na evoluční výklad světa, a tím je frankensteinovské geneticko-alchymické inženýrství klonovačů a eugeniků, připravující půdu pro nástup novodobé formy otroctví, totiž otroctví biologického.

Názory, zastávané Petrem Hájkem, jsou tudíž pro ty, jež takový svět projektují, i pro jejich, slovy jednoho nechvalně známého evolucionisty, „užitečné idioty“, pohoršením a na rozdíl od jiných názorů, se kterými nesouhlasí, je tento nenechává lhostejnými. Taková je zkušenost všech, kteří se evolucionistické klice ve vědeckém světě postavili. A není jich málo. Jejich mediální pokrytí je ovšem minimální, neboť jsou, jako v případě „popíračů“ globálního oteplování, systematicky vytlačováni na okraj vědecké komunity, mají ztíženou cestu ke grantům a univerzitním postům, jejich odborné články a výsledky výzkumů se do časopisů, populárních i odborných, dostávají jen s velikými obtížemi. Vím z druhé ruky, s jakou zarputilostí kladli evolucionisté překážky publikování objevného výzkumu sedimentologa Guy Berthaulta, jehož závěry zásadním způsobem mění dosavadní vědecké představy o vzniku geologických vrstev.

O kriticích evolucionismu se v pokrokových kruzích soudí, že to jsou bigotní, nevzdělaní křesťané s předsudky proti vědě. Nepopírám, že tomu tak v ojedinělých případech je a evolucionisté toho využívají ve svůj prospěch. Jinak se však evolucionisté, alespoň před laickou veřejností, tváří, že seriózní vědecká opozice vůči evolucionismu neexistuje. Jenomže ona existuje. Jako jeden z mnoha příkladů uvádím popularizační film Evolution – Fact or Belief?

Počítám s tím, že většina mých či Hájkových kritiků bude „argumentovat“ křesťanskou předpojatostí a osobním zájmem o udržení ontologického primátu Stvořitele. Jiní dají průchod svým vulgárním ateismem deformovaným vášním, spolehlivě probuzeným vždy, když jsou konfrontováni s odůvodněným poukazem na iracionalitu a intelektuálně či mravně podmíněnou konformitu jimi zastávaných světonázorů. Také proto jsem velice přivítal, když na ideologickou předsudečnost evolucionistů a důsledně organizovanou ostrakizaci a profesní diskriminaci jejich oponentů upozornil nikoli křesťan, ale žid. V roce 2008 se daleko nejúspěšnějším dokumentárním filmem v USA stal snímek Expelled: No Intelligence Allowed, kterým provází známý židovský politický aktivista, ekonom a herec, „speechwriter“ prezidentů Nixona a Forda, Ben Stein. Kdo ještě pochybuje o tom, že evolucionisté vědu nehájí, nýbrž autentickému vědeckému poznání ze světonázorových důvodů brání, nechť si film objedná a posoudí sám. Pro ty z nás, co mají hluboko do kapsy, je tu zadarmo alespoň trailer.

Přednáška Petra Hájka na semináři CEP je v tomto kontextu významnou událostí. Upřímně mu za ni děkuji a budu mu držet palce, aby to v té vřavě vřeštících opičích potomků ve zdraví a se svěží myslí ustál.