Podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů, a zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56 zákoníku práce, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Podle § 67 odst. 2 zákoníku práce se pro účely odstupného průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek zjištěný podle zákoníku práce.

Po dobu, kdy jste byl v pracovní neschopnosti, náležela vám dle ustanovení § 192 zákoníku práce náhrada mzdy, nikoliv mzda. Vaše odstupné se tak vypočítá z trojnásobku průměrného měsíčního výdělku z doby, kdy jste byl zdráv a vydělával.