PODMÍNKY PRO PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první dva měsíce podpůrčí doby 65 procent, další dva měsíce 50 procent a po zbývající podpůrčí dobu 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Podpůrčí doba činí u uchazeče o zaměstnání:

do 50 let věku 5 měsíců,

nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,

nad 55 let věku 11 měsíců.

Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu.

Ukončil-li sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních dvou měsíců podpůrčí doby ve výši 65 procent, další dva měsíce 50 procent a po zbývající podpůrčí dobu 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti, která může být poskytována úřadem práce uchazeči o zaměstnání, činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 13 528 Kč. Od letošního 1. ledna se tak zvýšila o 249 Kč (původně to bylo 13 279 Kč).

Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči o zaměstnání stanoví za první dva měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu ( tj.1,4 a 7 měsíců) ve výši 0,11násobku průměrné mzdy, jestliže:

splnil podmínku předchozího zaměstnání započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,

bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo

nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.

Podpora v nezaměstnanosti ve výše uvedených případech za první dva měsíce ve výši 0,15násobku průměrné mzdy představuje 3499 Kč. Od 1. ledna 2011 se zvýšila o 65 Kč (předtím činila 3434 Kč).

Podpora v nezaměstnanosti za další dva měsíce ve výši 0,12násobku je 2799 Kč. Od 1. ledna 2011 se zvýšila o 51 Kč, a to z původních 2748 Kč.

Podpora v nezaměstnanosti za zbývající měsíce ve výši 0,11násobku průměrné mzdy dosahuje 2566 Kč. Od 1. ledna 2011 se zvýšila o 47 Kč (předtím to bylo 2519 Kč).

KDO MÁ NÁROK NA PODPORU PŘI REKVALIFIKACI

Nárok na podporu při rekvalifikaci má každý uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Poskytuje se po celou dobu rekvalifikace, s výjimkami dob uvedených v zákoně o zaměstnanosti.

Procentní sazba podpory je jednotná pro všechny věkové kategorie uchazečů o zaměstnání - činí 60 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci

Maximální výše podpory při rekvalifikaci, která může být poskytována úřadem práce uchazeči o zaměstnání, dosahuje 0,65násobek průměrné mzdy, tj. 15 161 Kč. Od 1. ledna 2011 se tak zvýšila o 279 Kč (původně 14 882 Kč).

Procentní sazba podpory při rekvalifikaci

Podpora při rekvalifikaci se uchazeči o zaměstnání v uvedených případech stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy. Podpora ve výši 0,14násobku průměrné mzdy představuje 3265 Kč. Od 1. 1. 2011 se zvýšila o 60 Kč (předtím 3205 Kč).

DALŠÍ PODMÍNKY

Uchazeči o zaměstnání si mohou měsíčně přivydělat od letošního 1. ledna stejně jako v roce 2010 polovinu minimální mzdy, tj. 4000 Kč hrubého. Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání:

 

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy, dále jen tzv. nekolidující zaměstnání.

Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, že výkon výše uvedených činností není překážkou pro poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí s účinností od letošního 1. ledna stanoví, že nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává některou z činností podle § 25 odstavce 3 zákona o zaměstnanosti, tzv. nekolidující zaměstnání.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR

Podpora v nezaměstnanosti je splatná po nabytí právní moci rozhodnutí o jejím přiznání pozadu za měsíční období, nejpozději v následujícím kalendářním měsíci. V odůvodněných případech může být vyplacena zálohově a při další splátce zúčtována.

Jsou-li splněny podmínky pro poskytování podpory v nezaměstnanosti jen po část kalendářního měsíce, náleží podpora v nezaměstnanosti v poměrné výši odpovídající počtu kalendářních dnů, kdy tyto podmínky byly splněny. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Související