Z podnětu Federace evropských leasingových asociací (Leaseurope) byla vypracována studie poradenské společnosti Oxford Economics s cílem toto zjistit a zdokumentovat. Jde o nezávislou analýzu vystihující celoevropské trendy přístupu SMEs k leasingovému financování jejich investic a úlohu leasingu v ekonomice EU. Podkladem k ní byla anketa s představiteli 2.969 malých a středních podniků z 9 sektorů ekonomiky v 8 zemích EU.

Hlavní zjištění studie:

 • SMEs využívaly v r. 2010 leasing pro financování investic ve větší míře a častěji, než jiné vnější zdroje financování jejich investic

 • leasing je jimi využíván ve větším rozsahu než dlouhodobé úvěry (úvěry delší než 3 roky)

 • v roce 2010 byly v EU financovány leasingem investice SMEs za cca 100 mld. euro, pro letošek studie předvídá leasingové financování investic SMEs za cca 112 mld. euro

 • 40 % dotazovaných SMEs využilo v r. 2010 leasing, na r. 2011 studie předvídala růst tohoto počtu na 43 %

 • míra využívání leasingu roste s velikostí SME: u mikropodniků (do 9 zaměstnanců) dosahuje 10 %, u malých podniků (od 10 do 49 zaměstnanců) 16,4 %, u středních podniků 17,6%

 • u nových SMEs je leasing nejdostupnějším zdrojem vnějšího financování

 • podíl leasingu na financování investic dosáhl v r. 2010 16,7 %, pro rok 2011 předvídala studie růst tohoto podílu na 18,6 %

 • podíl leasingu na financování investic všech typů ekonomických subjektů (tzn. včetně velkých podniků) byl přitom v r. 2010 nižší - dosáhl 12,9 %

 • SMEs využívající leasing investovaly o 57 % více než ostatní SMEs

 • roste počet SMEs využívajících leasing k zahájení podnikatelských aktivit - v r. 2010 vzrostl o čtvrtinu proti situaci v r. 2008

 • mezi hlavní výhody leasingu resp. mezi důvody volby leasingu pro financování jejich investic uváděly dotázané SMEs možnost plného financování investice bez dodatečného zajištění a zlepšení možností nakládání s provozním kapitálem, dále odbřeměnění od vlastnických povinností

 Studie obsahuje 3 scénáře přínosu využívání leasingu malými a středními podniky pro ekonomický růst v EU:

 

 • pokud by podíl leasingu na financování investic SMEs rostl dosavadním tempem, vedlo by to do r. 2020 k růstu HDP v EU o 0,9 % - 1 %

 • stejný dopad na HDP v EU by mělo rozšíření využití leasingu v mikropodnicích na současnou míru jeho využívání leasingu malými podniky

 • pokud by současný podíl leasingu na financování investic SMEs vzrostl na úroveň dosaženou před r. 2008, HDP v EU by rostl ročně o 1,5 % resp. o 200 mld. euro

 

 

Podíl SMEs na pracovních místech v EU tvoří 67 %, v současné době je jejich podíl na ekonomickém růstu vyšší, než u velkých podniků. SMEs představují 99,8 % všech ekonomických subjektů v EU.

Související