Kongres Právní prostor, jehož spolupořadatelem byl vedle společnosti Atlas Consulting časopis Právní rádce, se tak stal největší právnickou akcí tohoto druhu v České republice. Nad jeho konáním převzal opakovaně záštitu také ministr spravedlnosti i ministr pro místní rozvoj. Odborným garantem byla tradičně Soudcovská Unie ČR, Unie podnikových právníků ČR a Komora administrátorů veřejných zakázek.
Kongres byl sestaven do sedmi tematických bloků, věnovaných rozboru vybraného obsahu NOZ a jeho dopadům na nejužívanější oblasti práva jako je právo rodinné, obchodní, daňové, trestní, či na oblast občanského soudního řízení nebo katastr nemovitostí včetně jeho dopadů na veřejné zakázky, či právo energetické. Své místo si na kongresu získal také již tradičně velmi očekávaný blok věnovaný aktuálním otázkám a problémům justice.
Nový občanský zákoník se v právnické i podnikatelské veřejnosti stává, zřejmě na delší dobu, tématem č. 1. Sílící odborná a informační příprava na něj a jeho dopady se projevila také na Právním prostoru, kde jednotliví účastníci v prvním bloku živě diskutovali se spoluautory NOZ např. nad tématy změn v právní úpravě Smlouvy o dílo, kde prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš zdůraznil její budoucí ryze dispozitivní úpravu a upozornil na možná rizika oproti úpravě stávající. „Sjednocená právní úprava smlouvy o dílo v NOZ se tak bude dotýkat jak poskytnutí služby u kadeřníka, tak stavby atomové elektrárny“, uvedl Eliáš. Oproti stávající úpravě již rovněž nebude od ledna 2014 možné nepřevzít dílo s drobnými vadami (viz ust. § 2628 NOZ).


S tématem rozšíření pravomoci soudů vlivem NOZ vystoupil další ze spoluautorů JUDr. Petr Tégl, PhD., do textu hlavního kodexu se tak např. vrací ujednání z Císařského patentu z roku 1915 o „slušném uvážení soudu“. Blok zakončili JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. s přednáškou týkající se vlivu NOZ na postavení věřitele a JUDr. Filip Melzer, PhD., LL.M. s tématem neplatnosti právního ujednání v návaznosti na nedodržení formy, kde zdůraznil její nevyjasněnost v podobě e-mailové komunikace, kterou část odborné veřejnosti nepovažuje za písemnou formu a vylučuje ji z užití podle § 562, odst. 1 NOZ. V následné diskuzi se však většina účastníků shodla na tom, že písemná forma zůstává zachována, jak v případě e-mailu, tak v případě komunikace přes Skype, ICQ, nebo dokonce přes Facebook.
Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. František Korbel, Ph.D. představil účastníkům přehled doprovodné legislativy a aktivit Ministerstva spravedlnosti k rekodifikaci soukromého práva v podobě přípravy mimo jiné 800 tisíc informačních tematických brožur k NOZ, které budou distribuovány přes Czech Point či denně aktualizovaného informačního webu Ministerstva spravedlnosti o občanském zákoníku. Na něj navázal soudce JUDr. Jaromír Jirsa s kritikou složitého procesního předpisu v rámci občanskoprávního řízení, jenž od ledna 2014 čeká další revoluční změna v podobě oddělení procesních předpisů pro sporná a nesporná řízení.
Oblast daní, stejně jako oblast ochrany osobnosti čekají s účinností NOZ rovněž nemalé změny, jak uvedli prof. JUDr. Hana Marková, CSc. a JUDr. Tomáš Sokol ve svých příspěvcích, kde speciálně úpravu daní pojalo Ministerstvo financí ve spojení s jedním inkasním místem „velkolepě“.
Jelikož je oblast veřejných zakázek fenoménem posledních let, byla i tato problematika optikou NOZ opět zařazena do programu. Náměstek ministra pro místní rozvoj Mgr. Jan Sixta tradičně shrnul plánované legislativní změny, z nichž nejvíce účastníky zaujalo řešení situace pouze jediné nabídky v zadávacím řízení. „Tato zůstane v zákoně zachována, avšak zadavatel je povinen v druhém kole podmínky zadávacího řízení „zlehčit“, aby měli šanci vyhovět i další uchazeči“, uvedl Sixta. Blok z pohledu občanskoprávních důsledků porušení zákona o veřejných zakázkách zakončil soudce JUDr. David Raus, Ph.D. předseda senátu Krajského soudu v Brně.
Závěr prvního dne patřil přehledu dopadů NOZ na duševní vlastnictví v podání prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. a také dopadů na veřejný seznam nemovitostí, který velmi poutavě přednesla JUDr. Daniela Šustrová z Katastru nemovitostí hl. m. Prahy. „Princip superficie solo cedit nepředstavuje pro katastr nemovitostí zásadní problém, neboť z celkového počtu 4.000.000 v katastru zapsaných budov, stojí pouze 380.560 na cizích pozemcích“, uvedla také mimo jiné Šustrová.
Druhý den kongresu navázal s dopady NOZ do oblasti energetického práva v podání JUDr. PhDr. Vratislava Košťála a JUDr. Jakuba Handrlicy, PhD., kteří se zaměřili na oblast závazků a věcných práv k věci cizí. Trestní soudce JUDr. Libor Vávra a bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová tuto problematiku ukončili s příspěvky věnovanými dopadům NOZ do oblasti práva trestního a rodinného.
Poslední blok „Aktuální otázky justice“ se stal důstojným filosoficko-právnickým zakončením letošního 3. ročníku kongresu Právní prostor. Vystoupily v něm špičky justice: JUDr. Roman Fiala, místopředseda NS ČR, JUDr. Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské Unie ČR, JUDr. Jan Sváček, předseda Městského soudu v Praze či JUDr. Karel Havlíček, šéfredaktor časopisu Soudce, kteří se především zamýšleli nad osobou soudce, posláním soudů či přijatelností práva, jako takového.
Za celý pořadatelský tým se opět těším na viděnou na čtvrtém ročníku právnického kongresu Právní prostor 2014!

 

JUDr. Ing. Petra Gříbková, vedoucí právník a koordinátor VIP projektů společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.