Racionálně a věcně zpracovaná publikace byla vydaná Islámskou vzdělávací, vědeckou a kulturní organizací (ISESCO) pro potřeby Islámského světa „Ummy“ a má za cíl přispět ke kulturnímu rozvoji islámského světa pomocí doporučení metodických, vědeckých a administraticních norem. Islámské komunity a menšiny na západě a v celém světě jsou považovány za důležitou součást islámského světa „Ummy“ a je tak potřeba se snažit imunizovat druhé, třetí a dokonce i čtvrté generace těchto komunit a menšin, které se usadily mimo islámský svět, aby u nich nedošlo ke kulturní asimilaci a ztráty jejich islámské identity. ISESCO se tak zabývá poradenstvím, kvalifikačními programy, školením, specializovanými semináři a vydáváním knih a studií, které řeší zásadní otázky muslimských migrantů v souladu s hodnotami Islámské civilizace.

Cílem této strategie je ochraňovat kulturní identitu muslimů proti úskalím ideologických a politických trendů, které neodpovídají islámské civilizační identitě. Islámské komunity přistěhovalců tvoří součást islámského národa a ISESCO se od svého vzniku v roce 1982 snaží o zachování islámské identity muslimů v neislámských zemích. Tato strategie je založena na několika základních zásadách: náboženském principu, principu rovnováhy, principu komplexnosti a realistickém principu.

Tento dokument uvádí, že mezinárodní přistěhovalectví je jedním z nejvýznamnějších fenoménů spojených s populační dynamikou ve 20. a 21. století a které vytvořilo multikulturní společnosti. Muslimské komunity v neislámských zemích prokázaly, že jsou schopny být otevřené vůči obecné lidské civilizaci a existovat v ní a zachovat si svoji duchovní a morální převahu a rozlišitelnost. Následkem toho, ale vznikla velká skupina jednotlivců ze třetí a čtvrté generace, kteří neovládají svůj rodný jazyk a neznají zásady islámského práva šaría. Cílem je tak imunizovat muslimy žijící v zahraničí proti kulturní invazi a odcizení a zajistit jim kulturní bezpečnost a odolnost potřebnou pro budování osobnosti mladých muslimů a vštěpování jim principů islámu a islámské kultury.

                       

Výzva západních médií

Tento dokument dále uvádí, že západní média mají velký vliv na muslimy žijící mimo islámský svět. Vyjadřují také myšlenky, hodnoty a principy lidem jak třetího světa, tak dětem muslimských komunit a menšin, které spadají pod vliv západních mediálních programů a kanálů. Tento mediální obsah je plný zkorumpovaných myšlenek a nápadů, které propagují kulturu násilí, zhýralostí a delikvence. To podporuje šíření západních sociálních a kulturních principů a způsobů chování mladých muslimských generací jako výsledek napodobování a simulace. 

 

Sekulární trend západních společností

Tento dokument dále uvádí, že ústavy západních společností byly inspirovány určitými principy vycházejících z individuálního rozvoje těchto společností, stejně jako jejich sekulární a materialistické tendence. Ačkoli pozitivistické filosofie a kacířské trendy nyní na Západě oslabují, existuje stále silná tendence, jejímž cílem je odstranit svatost od všeho a degradovat náboženství na jednoduchou "věc osobní".

Naopak také existují určité náznaky, že se globalizací zvýšuje povědomí civilizačních a kulturních zvláštností a je vyzýváno ke "kulturní imunizaci", která by čelila negativním dopadům kultury globalizace, která má vliv na náboženské principy a mravní etiku. Muslimské komunity mimo islámský svět budou muset čelit dvěma kulturám současně: prvním je kultura hostitelské země a druhou je kultura globalizace. Tyto kultury nejsou rovnocenné, protože kdyby tak bylo, některé evropské země by se nedovolávaly "kulturních výjimek".

 

Islámská civilizace

Tento dokument dále uvádí, že islámská civilizace může být definována jako: "vše, čeho bylo dosaženo muslimy v prvních staletích, kde se islám stal převládajícím ve všech důležitých oblastech, politicky, ekonomicky, vědecky a technologicky".

 

Lidské principy a hodnoty

Tento dokument dále uvádí, že by strategie měla potvrdit a zdůraznit slučitelnost islámských učení a hlavních rysů islámské kultury s obecnými lidskými principy a hodnotami sdílenými lidstvem jako celkem. Lidskými zásadami a hodnotami je myšlen soubor ideálů a standardů, které pomáhají definovat typ odpovídající chování pro jednotlivce a společnosti. Tyto ideály a normy jsou čerpány z Koránu a sunny/cesty proroka. Nicméně, důvěryhodnost a síla islámské kultury rovněž vyplývá ze zdravého rozumu, který zdůrazňuje principy spravedlnosti a lidské důstojnosti jako univerzální ctnosti sdílené celým lidstvem. Nejlepším důkazem je mnoho etik a hodnot odvíjejících se z Koránu a potvrzených sunnou/cestou. Zásady rovnosti, lidských práv a svobody dodržovaných dnes mezinárodními smlouvami je jen potvrzením stejných principů zřízených islámem před více než čtrnácti stoletími.

 

Koncept "Západu"

Tento dokument dále uvádí, že není snadné definovat pojem "Západ". Geograficky totiž zahrnuje několik zemí, z nichž každá má své vlastní náboženství a civilizaci. Kromě dominantního křesťanství na Západě je zde také přítomný islám, díky usazeným muslimským komunitám a menšinám. S ohledem na uvedené skutečnosti je islámská kulturní akce na Západě proveditelná pokud nebude zacílená na změnu struktury západní společnosti nebo mající tendenci vytvořit islamistický politický systém. Kulturní síla vytvořená velkým počtem muslimů žijících na Západě způsobuje mnoho západních fanatiků mezi náboženskými a politickými autoritami a vůdci, kteří se bojí islámské přítomnosti a považují ji za nebezpečnou invazi. Proto je důležité, aby se lidé pracující v kultuře, médiích a oblasti da'wa zaměřili na následující:

- západní společnosti nejsou identické a výhodou by měla být rozdílnost jejich politik;

- západní společnosti nejsou všechny sekulární, náboženská hnutí a instituce jsou výkonné a je nezbytné, aby se s nimi spolupracovalo za účelem dosažení některých společných cílů;

- západní společnosti jsou i přes současnou krizi otevřené. Média ukotvují islamofobní obraz islámu v západních společnostech a v důsledku toho je třeba posílit etickou stránku muslimů a rozvíjet své znalosti o jiných a jejich kulturách a historii s cílem vymazat tento falešný xenofobní obraz;

- západní společnosti se obávají o svoji budoucnost, kterou vidí ohroženou demografickým vývojem a populační silou islámu. Nicméně, konsolidací sociální solidarity, civilizační účastí a mezináboženským dialogem je pravděpodobné, že se vytvoří atmosféra klidu a lepší budoucnost pro muslimské komunity;

- potenciál institucí a organizací Evropské Unie, může být využit muslimskými komunitami, zejména v oblasti odborné kvalifikace, vědeckého vzdělávání a terénních sociálních studií;

- svobodu informací pro všechny v mezích islámské legislativy a různých informačních zákonů.

Tento dokument dále uvádí, že statistiky ukazují, že počet muslimských dětí ve školním věku je v západní Evropě okolo šesti až sedmi milionů. Narodili se v Evropě a mají pocit, že patří do země, v níž se narodili. V každém případě, nelze ignorovat tuto muslimskou generaci jinak ztratí kontakt se svou původní kulturou a identitou.

Demografické složení západních zemí definuje jejich obecné vlastnosti a specifika. Jejich obyvatelstvo se mění a restrukturalizuje se do multi-etnické a multikulturní společnosti. Tím, západní země nebudou nadále zůstávat harmonickými a monolitickými společnostmi definující se na základě konkrétní historické, hospodářské, sociální a kulturní linie. Změní se samy o sobě do multi-etnických, multi-kulturních a multi-náboženských společnosti. I když je to nová událost pro Evropu, což vysvětluje její znepokojení nad fenoménem přistěhovalectví na úrovni evropských institucí a svých jednotlivých zemí, je to také jedinečná událost pro islám a islámský svět.

 

Závěr

Strategie, kterou každému doporučuji přečíst, jasně rozděluje islámský a neislámský svět, přičemž je Islámská civilizace považována za lepší a s vlastními hodnotami. Muslimské komunity v zemích EU nejsou chápány jako evropané s islámským původem, ale jako „kolonisté islámského světa“ v hostitelských zemích. Mimo islámský svět, ale kteří jsou jeho součástí. Pomocí islámských center, mešit a islámským vzděláváním se má negovat vliv kultury hostitelských zemí a vliv globalizace čili opak cílů národních programů a EU programů na integraci a začleňování.

  

Zdroj:

The Strategy for Islamic Cultural Action outside the Islamic World

 

Čtete na podobné téma:

"Organizace islámské spolupráce" otevírá kancelář v Bruselu pro boj proti "islamofobii" v Evropě

Káhirská "Deklarace lidských práv v islámu" z roku 1990

Citáty totalitárního myšlení: muslimští představitelé v USA