Věděli jste, že Rada hlavního města Prahy (dále jen „HMP“) schválila 15. prosince 2015 změnu stanov společnosti Operátor Opencard, a.s.? Nově se má společnost vlastněná výlučně HMP a základním kapitálem 100 mil. Kč jmenovat Operátor ICT, a.s. Nechceme zde hodnotit, nakolik jde o rozumný krok ve správě různých městských informačních systémů. Jde nám zejména o fakt, že tato změna nebyla projednána a schválena v souladu se zákonem o hlavním městě Praze. Aktuální změna stanov společnosti Operátor Opencard, a.s. ukazuje, jak se v Praze správa městských společností dostává mimo standardní demokratickou kontrolu ze strany zastupitelů, což může skýtat řadu budoucích rizik.

Podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „Zákon o HMP“) je Zastupitelstvu HMP mimo jiné vyhrazena pravomoc schvalovat stanovy právnických osob, ve kterých má HMP účast.[1] Žádný jiný orgán obce nemůže tuto pravomoc od zastupitelstva převzít, neboť jen jemu je vyhrazena. HMP si vykládá toto ustanovení Zákona o HMP tak, že zastupitelstvo tyto stanovy pouze schválí a následně již na jejich obsah vliv nemá. Každou následnou změnu stanov tak v praxi provádí pouze Rada HMP, která vykonává u společností výlučně vlastněných HMP funkci valné hromady.[2]

Dle našeho názoru, názoru Ministerstva vnitra ČR i odborné literatuře je však třeba termín „schvalování“ stanov vykládat v tom smyslu, že jde i o schvalování jakýchkoli budoucích změn stanov! Praxe v Praze je přesně opačná.

V případě, že bychom přijali výklad HMP, dostali bychom se do absurdní situace. Zastupitelstvo HMP by mohlo schválit např. stanovy společnosti, která by měla pro HMP sekat trávu v městských parcích. Rada HMP by vzápětí této společnosti mohla změnit stanovy tak, že by předmětem podnikání byla např. údržba magistrátního webu, osobní doprava radních nebo catering pro večírky koaličních stran. Dále by Rada HMP zvýšila počty členů orgánů společnosti a dosadila do nich své příznivce a štědře je odměňovala. Za zády zastupitelstva by tak vznikla společnost, pro kterou zastupitelé při svém prvotním hlasování vůbec nehlasovali.

HMP je 100% vlastníkem celkem osmi akciových společností. Nezákonná praxe při změně stanov pouze Radou HMP se podle našich zjištění týká všech těchto společností.[3]

Smutné  na celé situaci  je, že se dosud nenašla žádná autorita, která by nezákonnou praxi při změnách stanov městských společností změnila, spíše naopak je zatím tiše tolerována.

Zvláštní také je, že takto nezákonně schválené stanovy jak rejstříkové soudy, tak notáři zapisují bez problémů do obchodního rejstříku. Právě tyto subjekty by totiž měly dohlížet na zákonnost zapisovaných údajů, a pokud pro ně chybí podklad (v našem případě usnesení zastupitelstva), zápis odmítnout. V opačném případě odpovídají za újmu takovým zápisem způsobenou.

Projevují se tu patrně i nedostatky právního řádu, který na obchodní společnosti vlastněné veřejnoprávními subjekty nijak nemyslí. V naší praxi se s městskými obchodními společnostmi setkáváme velice často, neboť skýtají velký korupční potenciál. Na tyto společnosti není dostatečně „vidět“, často nemají nastavené jakékoli hospodářské cíle (není uplatňována žádná jasná vlastnická politika) a mezi jejich managementem a politiky, kteří jej mají kontrolovat, panuje nezřídka velká informační nerovnováha, či jsou naopak tyto společnosti předmětem střetů zájmů a klientelistické praxe.

Dle našeho názoru jistě stojí za úvahu, zda by si obchodní společnosti vlastněné veřejnoprávními subjekty nezasloužily byť jen dílčí úpravu např. v zákoně o obchodních korporacích.

V každém případě však nyní leží největší odpovědnost za stav a správu pražských společností na bedrech pražského zastupitelstva. Právě zastupitelé by měli včas a účinně zasáhnout, pokud jsou jejich společnosti nezákonně spravovány.

 

  

 

[1] Srov. § 59 odst. 2 písm. i) Zákona o HMP.

[2] Srov. § 68 odst. 2 písm. h) Zákona o HMP

[3] Minimálně se nám v usneseních zastupitelstva HMP na webu HMP nepodařilo dohledat jedinou „změnu“ stanov, kterou by schválilo zastupitelstvo HMP. Tj. lze se domnívat, že všechny změny stanov městských společností schválila pouze Rada HMP.