Bylo to tak běžné, že se to nedalo přejít: Soudruh kapitán Volný, ten hodnej, povídá: „Podívejte se, měl byste s námi spolupracovat, však i v Bibli máte napsáno, že každá vrchnost je od Boha. Vzpírat se, to znamená vzpírat se Bohu!“ A ten zlej, nadporučík Fekeš, dodává suše: „Tak to podepíšem?!“

„Nepodepíšem,“ odpověděl jsem nestatečně. A statečně jsem si myslel, že ta slova ze třinácté kapitoly dopisu Římanům platí doslovně: Každé vrchnosti dal Bůh šanci, aby byla zastáncem dobra proti zlu. A má k tomu svou autoritu od Boha. Nahlas jsem to neřekl. Kdyby k tomu došlo, nadporučík Fekeš by mne asi rázně poučil o mandátu svěřeném od komunistické strany, vedoucí síly Národní fronty, a dodal by ostře, abych do toho Bibli netahal. Kapitánu Volnému by došlo, že je to trapas, protože první vytáhl Bibli on, a snažil by se mne přesvědčit, abych byl rozumný, protože mám přece manželku a děti. Tak to bývalo se státní bezpečností za minulého režimu.

Přitom je to přece jasné. Vláda je ustanovena od Boha, jenže biblický text, který to říká, je koncertem se dvěma kontrapunkty - s dobrem a zlem. A vláda, přestože dostala svůj mandát z voleb a dodatečného kupeckého vyjednávání, je tu jen na to, aby chránila a prosazovala dobro a bránila zlu. To je její šance. A k tomu má nabídnutou sílu mandátu Božího, donucovací prostředky mandátu pozemského. Proto se jí platí daně. K tomu má povzbuzení z nebes a naše modlitby, aby dopřála každému občanovi úctu a čest.

Pokud se nemýlím, slyšel jsem k dnešnímu dni pouze jednoho ministra vlády, že noční řádění ze soboty na neděli odsoudil a slíbil, že vláda uslyší jeho návrh na projednání. Jinak nic. Mluvčí úřadu toho, "jehož myšlení převyšuje naše chápání", se vyjádřil obojetně: "Kauza "hatefree" nesmí být zneužita v kampani proti slušné většině občanů odmítajících migraci." Pro faráře v kostele, který ve stejnou noc někdo označil výhružnou nálepkou s nesmyslným textem, je tato reakce opravdu "nad moje chápání"... Dnes jsem slyšeli, že v Chebu hořel kříž. Co dalšího ještě můžeme čekat?

Pokud si v nejistotě vláda na kterékoliv úrovni hledá svou sílu hledá jinde, než v tom silném mandátu "pracovat pro dobro", bude se před Pánem Bohem zodpovídat z toho, že vládla pro zlo. Vláda je totiž Boží zařízení, jak správně věděli i estébáci. A pokud to bude vláda šelem, je správné tuto vládu neposlouchat, i kdyby mluvila jako beránek. A to i za cenu osobní oběti.

To je obsah dvou třináctek. Třinácté kapitoly Pavlova dopisu Římanům a třinácté kapitoly Knihy Zjevení. A já bych poslancům tyhle texty předčítal vždycky na začátku schůze sněmovny. A senátu by to taky neuškodilo.

Římanům 13, 1-7
„Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát, neboť nenese meč nadarmo; je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo. Proto je nutno podřizovat se, a to nejen z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.“

Zjevení 13, 11-17
"Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména."