Stranická ústava - SBOR

ČLÁNEK I – Název

Název strany je Svobodné Bratrstvo Občanů Republiky (dále jen "SBOR").

 

ČLÁNEK II –Cíle SBOR

Strana je národním hnutím věnující se službě našemu národu a rozvíjení blahobytu našeho lidu. Za tímto účelem stranické cíle jsou:

(a) Zachovávání, ochraňování a bránění nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky.

(b) Zajišťování svobody a rozvíjení blahobytu občanů České republiky skrze reprezentativní a demokratickou vládu.

(c) Zachovávání multirasové a multináboženské společnosti, v které lidé s různými kořeny a přesvědčeními spolu žijí harmonicky jako spoluobčané a prohlubovat naši národní identitu a závazek k České republice.

(d) Udržovat dynamickou ekonomiku, která vytváří kvalitní pracovní místa a lepší životní podmínky pro všechny a umožňuje každému občanu České republiky dosáhnout jeho plného potenciálu.

(e) Budovat férovou a spravedlivou společnost, která podporuje individuální úsilí a rodinnou odpovědnost, a zároveň zajišťuje společnost a vládní podporu pro postižené bezbranností a neštěstím.

(f) Posilovat otevřenou a soucitnou meritokracii, s příležitostmi pro občany České republiky, aby rozvíjeli své dovednosti v různých oblastech, aktivně podporovat ty, kteří začínají s málem a pomáhat pro dosažení úspěchu v každé fázi života.

(g) Rozvíjet demokracii činů, kde občanství ztělesňuje jak práva, tak povinnosti a rozvíjí smysl pro kolektivní odpovědnost a společenskou akci.

(h) Reprezentovat a sloužit všem občanům České republiky citlivě a zodpovědně, pozorně k bezprostředním hrozbám, se zřetelem na dlouhodobé výzvy a příležitosti a vládnout čestně a poctivě.

 

ČLÁNEK III –Členství

Každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, který se zavazuje k jednání v souladu s touto ústavou a podmínkám členství a který není členem žádné jiné politické strany, je způsobilý být členem strany.

 

ČLÁNEK IV Podmínky členství

1. Výběr členů

(a) Každý člen musí být loajální k České republice a musí dodržovat ústavu republiky.

(b) Každý člen musí akceptovat a být odpovědný ústavě, programům, principům a politice strany.

(c) Žádost o členství musí být podána písemně sekretáři strany a k posouzení Radě SBOR, přičemž má tato Rada SBOR pravomoc delegovat své funkce, podle tohoto článku, na takovou komisi nebo zmocněnce, které uzná za vhodné.

(d) Je povinností Rady SBOR při výkonu jejích pravomocí, při výběru členů, pečlivě zvážit vhodnost žadatele o přijetí za člena, s přihlédnutím k cílům strany.

(e) Žadatel musí být vybrán, jestliže prostá většina přítomných členů Rady SBOR na své schůzi, na které je zvažován výběr žadatele, hlasovala pro jeho vybrání.

(f) Rada SBOR může odmítnout jakoukoliv žádost bez udání jakéhokoli důvodu a její rozhodnutí je konečné až do revidování na Řádné konferenci strany.

(g) V případě, že nějakému žadateli byl odmítnut výběr ze strany Rady SBOR, mohou dva libovolní kádroví členové podat návrh této žádosti o členství podruhé v souladu s Článkem V během Řádné konference strany, tak že o tomto žadateli bude hlasováno a pokud bude většina kádrových členů přítomna a odhlasuje jeho výběr, musí být takový žadatel považován za řádně vybraného.

(h) Po vybrání žadatele za člena, je to danému žadateli písemně oznámeno a je mu předána kopie Stranické ústavy a požadavek platby členského poplatku pokladníkem, do čtrnácti dnů ode dne předání. Po zaplacení svého členského poplatku, ne dříve, se stává členem strany a je vázán Stranickou ústavou.

(i) Není-li první platba zaplacena do 14 dnů ode dne zaslání žádosti, jak je uvedeno výše, je výběr takového člena neplatný, pokud Rada SBOR neuzná, že prodleva v zaplacení byla způsobena omluvitelnou příčinou.

(j) Každý člen má právo se zúčastnit Kongresu strany.

(k) Členové, kteří prokázali svou loajalitu a službu zásadám a cílům strany a členové, kteří, podle názoru Rady SBOR, jsou vhodnými a správnými osobami, jsou způsobilí pro jmenování za kádrové členy.

(l) Jmenování členů na kádrové členy musí být činěno Radou SBOR.

(m) Člen musí být jmenován kádrovým členem pokud prostá většina členů na zasedání Rady SBOR, na kterém je jeho jmenování zvažováno, hlasovala pro jeho jmenování.

(n) Kádroví členové mají právo účastnit se Konferencí strany a mají právo volit a být voleni do Rady SBOR.

(o) Jakémukoli kádrovému členu, který je nepřítomen na dvou po sobě jdoucích Konferencích strany, aniž by dal předem upozornění může být jeho kádrové členství ukončeno Radou SBOR. Před přijetím rozhodnutí, musí Rada SBOR poslat členovi doporučený dopis (nebo jeho ekvivalent) žádající jej, aby předložil své vysvětlení pro danou nepřítomnost a Rada SBOR věnuje náležitou pozornost jeho vysvětlení. Člen, jehož kádrové členství je takto ukončeno nadále pokračuje členstvím řadovým.

2. Členský poplatek

(a) Roční členský poplatek je 100,- Kč nebo jiná částka, kterou Rada SBOR může čas od času předepsat.

(b) Veškeré roční členské poplatky (s výjimkou první platby za nového člena, jak je stanoveno v Článku IV 1. (h)) jsou splatné v prvním měsíci každého finančního roku.

(c) Pokud jakýkoli člen nezaplatí svůj členský poplatek do dvou měsíců od data splatnosti, je písemně upozorněn, aby tomu věnoval svou pozornost a když nezaplatí členský poplatek do dvou měsíců od zaslání takového oznámení, může Rada SBOR zrušit jeho členství ve straně. Ale pokud je kdykoli Radě SBOR podáno uspokojivé vysvětlení, může, na základě rozhodnutí Rady SBOR a po zaplacení všech nedoplatků, být znovu přijat za člena.

3. Rezignace člena

Každý člen se může vzdát svého členství tím, že to měsíc předem písemnou formou oznámí sekretáři, za předpokladu, že daný člen, který podal takové oznámení, povinně zaplatil svůj členský poplatek pro daný rok, v němž je takové oznámení podané.

4. Disciplína

Je povinností Rady SBOR, jestliže kdykoli, kdy uzná za vhodné, že to zájmy strany vyžadují, aby zvážila otázku o pozastavení členství nebo vyloučení kteréhokoli z členů nebo snížila úroveň kteréhokoliv kádrového člena na člena řádného na speciálně svolané její schůzi pro tento účel. Tomuto členu musí být prokazatelně písemně oznámeno konání takového setkání a musí v něm být informován, že může nabídnout své vysvětlení písemně nebo může vysvětlit své chování na této schůzi osobně. Pokud se na takové schůzi, po zvážení vysvětlení vyjádří dvě třetiny členů Rady SBOR a hlasují pro jeho pozastavení členství, vyloučení nebo snížení úrovně z kádrového člena na člena řádného, musí se členství Radou SBOR pozastavit na přesně stanovenou dobu nebo se stanovením od kdy přestane být členem či kádrovým členem strany. Vyloučený člen má právo se odvolat k Řádné konferenci strany.

 

ČLÁNEK V – Konference strany

1. Práce strany, bude pod vedením a kontrolou konference strany, tak, že konference bude nazývána řádnou konferencí strany. Řádná konference strany se koná jednou za dva roky nebo v takovém pozdějším termínu, který nebude později než dvacet šest [26] měsíců po poslední předcházející Řádné konferenci strany, tak jak Rada SBOR může určit. Řádná konference strany se může konat také v jiných termínech, než v jakých je svolávána Radou SBOR a to požadavkem na svolání Radě SBOR od alespoň deseti procent kádrových členů.

2. Kvórum (nejnižší počet přítomných pro usnášeníschopnost) pro Konferenci strany musí být alespoň jedna desetina z celkového počtu kádrových členů strany. V případě, že konference není usnášeníschopná, musí být přerušena na dobu třiceti minut. Na zasedání po přerušení musí kádroví členové prezentovat, že stále tvoří méně než jednu desetinu z celkového počtu kádrových členů strany, tito přítomní tvoří kvórum zasedání.

3. Datum, čas a místo všech konferencí strany stanovuje Rada SBOR.

4. Jednání na Řádné konferenci strany musí být:

(a) s předložením zápisu z její předcházející konference strany;

(b) s obdržením zprávy od Rady SBOR, pokrývající práci a pokrok strany v průběhu jejího funkčního období společně s účetní závěrkou;

(c) s volbou Rady SBOR a jmenováním auditorů do příští řádné konference strany;

(d) s rozhodnutím o všech usneseních, které mohou být řádně předloženy pro Řádnou konferenci strany, jak je uvedeno v ustanovení (6) tohoto článku;

(e) s rozhodováním, jaká opatření musí být přijata v rámci podpory stranických cílů;

(f) s projednáním jakékoliv jiného tématu či usnesení schválené Radou SBOR.

5. Alespoň jeden kalendářní měsíc před datem stanoveným pro Řádnou konferenci strany, musí sekretář strany písemně informovat všechny kádrové členy o datu stanoveném pro Řádnou konferenci strany a s upozorněním na ustanovení (6) níže.

6. Jakýkoliv kádrový člen toužící po předložení jakéhokoliv usnesení na Řádné konferenci strany to oznámí písemně sekretáři strany ne méně než dva týdny před datem konání Řádné konference strany, za předpokladu, že takové usnesení obsahuje jména a podpisy kádrových členů na jeho podporu představující nejméně pět procent z kádrového členstva.

7. Rada SBOR může na kdykoli z jakéhokoli zvláštního důvodu nebo na požadavek alespoň deseti procent kádrových členů svolat Zvláštní konferenci strany.

8. Oznámení svolávající Zvláštní konferenci strany musí být zasláno kádrovým členům ne méně než sedm dnů předem, s datem stanoveným pro Zvláštní konferenci strany a s uvedením předmětu nebo předmětů, které mají být projednávány na konferenci. Žádný jiný předmět nemůže být projednáván na Zvláštní konferenci strany.

9. Nejméně čtrnáct dnů před Řádnou konferencí strany nebo sedm dní před Zvláštní konferencí strany, musí sekretář strany informovat všechny kádrové členy o jednáních k vyřízení. V případě Řádných konferencí strany musí taková oznámení obsahovat zprávu Rady SBOR s Finančním výkazem o účtech z průběhu jejího funkčního období a všechna usnesení, která kádroví členové oznámili, že mají záměr předložit v rámci ustanovení (6) tohoto článku.

10. Na jakékoli konferenci strany předsedá předseda strany, v jeho nepřítomnosti místopředseda strany a v případě i jeho nepřítomnosti jakýkoli člen Rady SBOR jí jmenovaný. Každý kádrový člen má nárok na jeden hlas při jakémkoliv návrhu. Každé usnesení musí být schváleno většinou hlasů a v případě rovnosti hlasů bude usnesení prohlášeno za neschválené.

11. Na kterékoli konferenci strany je o ustanovení předložené k hlasování na konferenci je rozhodováno zvednutím ruky, pokud není tajné hlasování požadováno kterýmkoliv kádrovým členem při nebo bezprostředně po prohlášení předsedy k zahájení hlasování k danému ustanovení zvednutím ruky. Není-li tajné hlasování požadováno, je prohlášeno předsedou, že ustanovení bylo zvednutím rukou schváleno či neschváleno nezvratným důkazem o této skutečnosti. Požadavek na tajné hlasování může být stažen. Nesmí dojít k žádnému hlasování na základě plné moci.

12. Řádná konference strany může být čas od času přerušována dokud nebude její jednání uzavřeno.

 

ČLÁNEK VI Kongres strany

1. Kdykoli Rada SBOR považuje za nutné, může svolat Kongres strany v takovém termínu a s takovým programem jak Rada SBOR stanoví.

2. Nejméně tři týdny před stanoveným datem Kongresu strany sekretář písemně sdělí všem členům stanovený termín pro Kongres strany.

3. Alespoň jeden týden před Kongresem strany sekretář oznámí všem členům jeho program.

 

ČLÁNEK VII – Správa strany

1. Existence Rady SBOR:

(a) Rada SBOR je tvořena nejvýše dvanácti [12] členy, z nichž osm [8] je voleno na Řádné konferenci strany a zastává tyto funkce až do konce následující Řádné konference strany. Mohou být znovuzvoleni. Rada SBOR je oprávněna si zvolit nejvýše čtyři [4] členy do Rady SBOR, kteří budou vykonávat funkce do konce následující řádné konference strany.

(b) Rada SBOR si zvolí ze svých členů nositele úřadů pro posty předsedy, místopředsedy, sekretáře, zástupce sekretáře, pokladníka, zástupce pokladníka a pro takové jiné posty, které považují za nezbytné k založení.

2. První Rada SBOR je zvolena pořadateli konference k přijetí této Stranické ústavy a ustavující konference této strany, na které je poprvé přijata tato ústava a musí být považována za první Řádnou  konferenci strany.

3. Povinnosti Rady SBOR.

Povinnosti Rady SBOR musí obsahovat následující:

(a) Prezentovat na Řádné konferenci strany výroční zprávu o práci a postupu strany v průběhu jejího funkčního období, společně s účetní závěrkou a řádně ověřenými účty.

(b) Navrhnout na Řádné konferenci strany, takové změny ústavy, které mohou být považovány za žádoucí a předložit na Řádné konferenci taková usnesení a prohlášení, které podle jejího názoru mohou být vynucená politickými okolnostmi.

(c) Organizovat a udržovat fond na financování voleb a šířit mezi lidmi cíle a ideály strany.

(d) Vynucovat stranickou ústavu a prosazovat její cíle a podnikat jakékoli kroky, které považuje za nezbytné pro tento účel.

(e) Zřizovat pobočky v České republice v takovém místě, v takové době a s touto ústavou a jednacími řády, jak to bude považovat za vhodné. Musí v každém okamžiku řídit a kontrolovat činnost poboček v souladu se zásadami stanovenými Konferencí strany a cíli strany.

(f) Udělat taková pravidla, která považuje za nezbytná pro řádnou správu a kázeň strany.

4. Pravomoce Rady SBOR.

(a) Předseda.

Předseda má právo svolávat zasedání Rady SBOR.

(b) Všechny povinnosti, pravomoci a odpovědnosti předsedy strany, v době jeho nepřítomnosti, přecházejí na místopředsedu nebo na předsedajícího zvoleného Radou SBOR.

(c) Sekretář.

(i) Sekretář strany je odpovědný za svolávání Řádné konference strany a jakékoliv Zvláštní konference strany a jakéhokoli Kongresu strany a všech zasedání Rady SBOR.

(ii) Provádí stranickou korespondenci podle příkazů Rady SBOR a vede evidenci členů.

(iii) Podává všem členům úplné informace o všech důležitých činnostech Rady SBOR. Sbírá (speciální) návrhy pro Řádnou konferenci strany a jakékoliv návrhy pro Zvláštní konferenci strany a pro jakékoliv zasedání Rady SBOR.

(iv) Alespoň jeden kalendářní měsíc před datem stanoveným pro Řádnou konferenci strany, musí sekretář písemně informovat kádrové členy o datu stanoveném pro Řádnou konferenci strany a upozornit na Článek V (6).

(v) Zástupce sekretáře je nápomocen sekretáři při plnění jeho povinností, pravomocí a odpovědností a v nepřítomnosti sekretáře jedná místo něj.

(d) Pokladník.

(i) Pokladník je odpovědný za všechny fondy strany a vydává potvrzení pro všechny platby uskutečněné ve straně.

(ii) Oznámení pokladníkem musí být všem členům, jejichž platba členských poplatků je v prodlení.

(iii) Pokladník zřizuje takový bankovní účet, jaký mu Rada SBOR nařídí a musí na něm ukládat veškeré peněžní prostředky, které obdržel pro stranu.

(iv) Všechny stvrzenky a jiné finanční nástroje musí být řádně podepsány pokladníkem nebo asistentem pokladníka a jedním z dalších dvou signatářů schválených Radou SBOR.

(v) Pokladník je odpovědný za sestavení účetní závěrky a účtů pro prezentaci na Řádné konferenci strany.

(vi) Zástupce pokladníka je nápomocen pokladníkovi při plnění jeho povinností, pravomocí a odpovědností a při absenci pokladníka jedná místo něj.

(e) Rada SBOR.

(i) Rada má pravomoc jmenovat člena na obsazení uvolněného místa v Radě do příští Řádné konference strany.

(ii) Rada má pravomoc jmenovat komise s pravomocí kooptování. Tyto komise jsou odpovědné Radě.

(iii) Rada se schází podle potřeby k uspořádání záležitostí strany a kdykoli je nutné prověřit účetní knihy a záznamy strany. Více než padesát procent členů Rady na zasedání svolaném Radou tvoří kvorum. Záznamy se pořizují ze všech zasedání Rady.

(iv) Rada má pravomoc jmenovat, platit a propouštět pracovníky zaměstnané stranou.

(v) Rada má pravomoc nakupovat, brát úvěry nebo směňovat, poskytovat licence, pronajímat nebo jinak nabývat movitý či nemovitý majetek jakéhokoli druhu v rámci prosazování cílů strany a k prodeji, směně, pronájmu, poskytování licence nebo jinak nakládat s jakýmkoliv movitým či nemovitým majetkem či úroky za takových podmínek, které mohou být považovány za účelné a podléhá ustanovení (5) níže.

(vi) Rada má pravomoc si půjčovat pro účely strany takové množství peněz, a to buď najednou, nebo čas od času a za takové úrokové sazby a v takové formě a způsobem a na takové zástavy, které musí být specifikovány v jakémkoliv usnesení přijatém Radou SBOR o půjčení si peněz tímto způsobem, a následkem toho Rada SBOR řídí zmocněnce pro uzavření takových dohod pro výše uvedené účely a poskytování takových zástav, které jsou nezbytná.

(vii) Rada má pravomoc stavět, budovat, zlepšovat, rozvíjet a udržovat jakýkoli majetek nezbytný nebo výhodný pro účely a cíle strany.

(viii) Rada má pravomoc podepisovat a pracovat se všemi listinami, dokumenty a dalšími nástroji běžné administrativy pro dosahování cílů strany.

(ix) Rada má pravomoc přijímat nebo využívat jakýchkoli darů, které mohou být považovány buď za účelné, nebo které mohou být dále využity pro dosažení cílů strany.

(x) Rada má pravomoc jmenovat v souladu s odstavcem (5) níže, členy strany nebo členy zmocněných společností jako zmocněnce strany, na takovou dobu, jak uzná za vhodné.

(xi) Rada má pravomoc jmenovat, propouštět a řídit takové zmocněnce nebo zmocněné společnosti, tak aby  mohli provádět všechny své úkony a kroky jako zmocněnci nebo zmocněné společnosti podle oprávnění dle ustanovení (5) níže.

5. Zmocněnci.

(a) Musí existovat dva nebo více zmocnenců složených ze členů strany nebo ze zmocnené společnosti, kteří jsou jmenováni Radou SBOR a kterým jakákoliv nemovitost strany může být svěřena.

(b) Zmocněnci nebo zmocněné společnosti jmenováním zastávají funkci na takovou dobu podle rozhodnutí Rady SBOR nebo do té doby, než je toto jmenování ukončeno Radou SBOR písemným oznámením dotyčnému zmocněnci nebo zmocněné společnosti. Tam, kde z důvodu výše uvedeného se zdá být nutné Radou SBOR jmenovat nového zmocněnce nebo nové zmocněnce nebo zmocněnou společnost, Rada SBOR musí usnesením jmenovat osobu nebo osoby či společnost pro zmocnění, které mají být jmenováni novým zmocněncem nebo zmocněnci. Za účelem uvedení v platnost takového jmenování, předseda a sekretář strany jsou tímto nominováni jako osoby pro formální jmenování nových zmocněnců strany ve smyslu platných zákonů a musí fyzicky řádně jmenovat osobu nebo osoby nebo společnost pro zmocnění, tak že nominovaní Radou SBOR za nového zmocněnce nebo nových zmocněnců strany bude dle ustanovení platných zákonů a pro každé takové jmenování.

(c) Zmocněnci nebo zmocněná společnost budou odškodněni stranou, proti případným nákladům nebo škodám utrpěných při řádném nebo racionálním plnění jejich povinností navíc k případnému odškodnění pro zmocněnce poskytnutým podle zákona.

 

ČLÁNEK VIII Změny ústavy

1. Změny ústavy musí být prováděny pouze na Řádné konferenci strany.

2. Navrhované změny ústavy musí být zaslány písemně sekretáři nejméně 14 dní před konáním Řádné konference strany.

3. Navrhované změny budou rozeslány kádrovým členům nejméně 7 dní před před konáním Řádné konference strany.

4. Každé usnesení navrhující zrušení, doplnění či změnu některého z těchto článků na kterékoli konferenci strany bude platné, pokud většina kádrových členů přítomných a hlasujících, hlasuje ve prospěch tohoto usnesení.

 

ČLÁNEK IX Jednací řády na Konferencích strany

1. Žádné usnesení nebo změna nesmí být diskutována kýmkoli kromě navrhovatele, než je mu uděleno slovo.

2. Jakákoli otázka i jakýkoli počet změn může být projednáván.

3. Ne více než jedna změna muže být projednávána. Jestliže byla určitá změna předložena, musí se členové vyjádřit pro nebo proti změně a kterýkoli člen může uvést podmínky pro změnu podle přání a aby byla předložena později, aby diskutovaná změna byla neschválena, ale nemůže tuto další změnu předložit až do projednávání změny, když byla odstraněna.

4. Změna, která přímo neguje usnesení v rámci diskuse, se nepřijímá.

5. Změna, která je projednávána, musí být předložena věcným usnesením, tak že musí být umožněno pro kteréhokoli člena navrhnout k ní další změny.

6. Kterýkoli člen, který nediskutoval o návrhu před zasedáním, může prohlásit "Toto jednání postupuje k dalšímu projednání" nebo "O tomto návrhu bude hlasováno" k přidělení předsedou, a to bez diskuse, okamžitě pro hlasování o návrhu.

7. Pokud předseda stojí, žádný jiný člen nesmí současně stát nebo mluvit.

8. Oznámení návrhů jiných než těch formálního charakteru musí být předložené předsedovi písemně.

 

ČLÁNEK X - Obecné

1. Finanční rok strany je zahájen dne 1. ledna a končí 31. prosince. Do tří měsíců po ukončení funkčního období, musí Rada SBOR svolat Řádnou konferenci strany a předložit k ní Finanční zprávu s řádně zauditovanými účetními závěrkami strany ze svého funkčního období.

2. Účty strany musí být ověřeny auditorem nebo dvěma čestnými auditory, kteří musí potvrdit správnost účetní závěrky, která má být předložena na Řádné konferenci strany. Auditor nebo čestný auditor jsou jmenováni na Řádné konferenci strany.

3. Žádný člen nesmí, s výjimkou odborných služeb poskytovaných na žádost Rady SBOR, přijímat žádný zisk, plat nebo požitek z fondů nebo transakcí strany.

4. Každý člen musí věrně a plně respektovat každé rozhodnutí přijaté na konferenci strany nebo od Rady SBOR až do té doby, než je toto rozhodnutí změněno nebo zrušeno.

5. Pouze předseda nebo sekretář strany nebo takové jiné osoby pověřené sekretářem mohou vydat jakékoli tiskové prohlášení jménem strany.

6. Rada SBOR je oprávněna použít podle svého uvážení finančních prostředků strany nebo prostředků, které byly shromážděny od členů na kompenzaci člena strany, který utrpěl ztrátu nebo újmu jako přímý důsledek činnosti prováděné pro stranu.

 

Čtete na podobné téma:

Realisté jako pravý S.B.O.R. (Svobodné Bratrstvo Občanů Republiky)

Čím se vyznačuje a jaké má hodnoty singapurská vládní strana PAP?

Singapurská vládní a nejdominantnější "Lidová Akční Strana": její ústava a cíle

Čím 57 let vyhrává volby vládní, singapurská, vlastenecká strana PAP?

Jak Singapur poráží růst své muslimské populace a islámský proselytismus

Premiér Singapuru z let 1960–1990: „Můžeme integrovat všechna náboženství a rasy, kromě islámu“

Citáty prezidenta Singapuru Tony Tana o patriotismu, obraně a vizi přípravy pro budoucnost